Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De dag der kroning is gekomen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gereformeerd Kerkboek Gezang 100 (c) Weerklank 186 (d) Zangbundel Joh. de Heer 605 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De dag der kroning is gekomen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Isaac da Costa
Vertaler A. Schroten (b)
Henk van 't Veld (b)
Bijbelplaats Handelingen 1:1-14
Handelingen 2:1-13
Psalm 2:12
Psalm 27:10
Psalm 47:6-8
Psalm 68:19
Johannes 14:18
Metrisch 9-8-9-8-6-6-5-6-6-5
Muziek
Melodie Psalm 33
Herkomst Genève 1551
Solmisatie 2-6-6-1-7-6-5-4-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Hemelvaart
Pinksteren
Liturgie Rond de Schriften
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 100 (c)
Weerklank 186 (d)
Zangbundel Joh. de Heer 605 (a)
Adem van het jaar 142
Hervormde Bundel 1938 72 (b)
119 Gezangen 44

De dag der kroning is gekomen is een Hemelvaartslied dat Isaac da Costa (1798-1860) heeft gemaakt op de Geneefse melodie van psalm 33. Hij gaf het Psalm 47:6 als motto mee: God vaart op met gejuich, de Heer met geklank der bazuin. Delen uit het lied zijn bewerkt voor de Nederlands Hervormde Bundel (1938) (b); dichter bij Da Costa blijft het Gereformeerd Kerkboek (1986 en 2006) (c). Weerklank biedt een hertaling, waarvan de beginregel luidt: De kroningsdag is aangebroken (d). De Zangbundel Joh. de Heer geeft van het origineel vers 1, 4, 7 en 10 alleen in nieuwe spelling (a).

Opname beluisteren

Tekst

De tekst volgens J.P. Hasebroek, Da Costa's Kompleete Dichtwerken, 's-Gravenhage en Leiden: Stemberg en Sijthoff, 1876/3 388-391:

1 De dag der kroning is gekomen!
O all’ gy Vorsten! kust den Zoon!
Hy heeft de helburcht ingenomen!
De Triumfeerder stijgt ten troon!
Aarde en Hemel galmen! / Sion! van uw psalmen
davert het Heelal!
God is opgevaren! / met gejuich der scharen!
met bazuingeschal!

2 Dien dag reeds groette met verlangen
het heilverbeidend voorgeslacht!
Dien riepen ze uit met ommegangen,
toen de Arke Gods werd opgebracht!
Met gewijde reien, / trommels en schalmeien
vierde reeds dit feest,
dezen dag der eere / van zijn Zoon en Heere,
David in den Geest!

3 De schaduwbeeldtnis is verdwenen,
die Isrel door ’t geloof verstond!
En in zijn Tempel is verschenen
de Levende Ark van ’t Godsverbond.
Buigt u voor den drempel / van dien hemeltempel,
Kerke Gods op aard!
Looft Hem in den hoogen, / Heilgen, voor wier oogen
God zich dus verklaart!

4 Ge ontsloot u voor den Vorst der eere,
o poorten der gerechtigheid!
Ge ontfingt der legerscharen Heerre
in Zijne Middlaarsmajesteit!
Jezus daalde neder! / Jezus keerde weder
in Zijn heerlijkheid,
daar Hy voor de zijnen, / tot Hy zal verschijnen,
bidt, en plaats bereidt!

5 De Heere sprak tot mijnen Heere:
„Zit aan mijn rechterhand met mij!”
Dat alle hoogheid zich verneêre
voor ’t schepter dezer heerschappij!
Leg de waapnen neder / voor dien Draakvertreder,
overwonnen hel!
Schuddet Hem uw palmen, / wierookt Hem met psalmen,
Geestlijk Israël!

6 De glorie straalt uit dien Behouder,
dien ’t bloedig zweet werd uitgedrukt!
De Heerschappij rust op dien schouder,
die onder ’t kruishout ging gebukt!
Dien de Heidnen hoonden, / en met doornen kroonden,
heerscht als aller Heer!
Dien de wereld smaadde, / dien de vloek belaadde,
leeft, gekroond met eer!

7 In U verheugt zich thands die Koning,
o Kerk, Zijn uitverkoren Bruid!
Op U, tot eeuwge trouwbetooning,
strooit Hy de gaven zeegnend uit!
Vier met Hem viktorie / op den dag der glorie
van des Menschen Zoon,
op den dag der krooning / van den Vredekoning,
Priester op Zijn troon!

8 Ge ontvingt die gaven, blijde scharen,
thands geen verlaten weezen meer!
Gy zaagt uw Heer ten hemel varen —
de Heilge Geest daalde op U neêr!
De Engelen daarboven, / met de Heilgen, loven
God, op aard geweest!
en de Kerk beneden / ziet Zijn plaats betreden
door Zijn eigen Geest!

9 Laat ons steeds hopen, bidden, waken,
en ons versterken in ons Hoofd!
Ook heden wil Hy vreugde maken
aan al wie dezen Geest gelooft!
Gy werdt opgenomen, / Gy zult wederkomen,
onze Hemelvorst!
Gy stort uit den hooge / stroomen op het drooge,
laving aan wie dorst!

10 Laat aarde en hemel zich verbinden,
thands door Zijn bloed verzoend te zaam,
om voor dien Name lof te vinden,
die hooger is dan alle Naam!
Van triumfzanggalmen, / van Hosannapsalmen,
davere ’t Heelal!
God is opgevaren! / met gejuich der scharen!
met bazuingeschal!

Ontstaan

Inhoud

De archaïsch aandoende tekst rijgt Isaac da Costa een groot aantal gegevens uit de Bijbel aaneen. Alle gebruikte schriftcitaten hebben betrekking op de hemelvaart van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 33 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Begeleidingsbundel bij het Gereformeerd Kerkboek. Muziekuitgeverij Nootzaak, Zutphen, www.dirkzwart.com.

Hymnologische informatie

In de bundel Weerklank is de tekst aangepast door A. Schroten en Henk van 't Veld. de beginregel luidt dan De kroningsdag is aangebroken.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links