Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

En nó mar sûnge/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
En nó mar sûnge
Hylper lydbûkjen fôr serke en thûs
Hylper lydbûkjen.jpeg

De liederen zijn genummerd zoals in het Liedboek 2013 en Lieteboek 2013.

De vertalers van de liederen zijn:

  • GB: Gosse Blom (1946-2014)
  • CG: Cees Glashouwer (*1952)
  • WZ: Wiebe E. Zoethout
Nr. Beginregel Vertaler
8 Ó Hear, ús Hear, het binn' Jy graet op erde CG
15 Waa freegje Jy as gast, ó Hear CG
23b De Hear ys myn herder CG
24 De erde ys fan God ús Hear CG
42 As in hert der't se op jêgen CG
62 Myn siel ys stol by God de Hear CG
87 Op Sions berch sticht God in stea fan freade CG
100 Dû, erde, júbelje rûndóm CG
117d Bryng hulde, alle folken CG
121 Yk sên yn 't rûnd, angst plaiget my CG
130 Út dêpe, dêpe pyne CG
157a Myn siel sûngt fôr de Hear CG
159a Lof God, Jy jouw' my rest CG
184 De herder het him naat fersind WZ
186 Sachéus wol in plakjen hè WZ
216 Dit ys in môrntiid as oait de earste WZ
218 Tank Hear, fôr al myn libbensdêgen WZ
235 Fôr alle gowe gaiven, Hear CG
247 Hear, bliuw my nei by 't fallen fan de iend WZ
268 Wol, ó herder, óm ús tynke CG
280 De freugde bryngt ús nei dit hús WZ
283 Yn ‘e mennichte fan loeden WZ
288 Gowe môrn, wês wolkóm dizze dei WZ
303 Sónne en moene, wetter en wynd CG
315 Wy tankje Jy, ó God en Heare WZ
317 Hear, Jy hewwe ‘t swiien bretsen WZ
320 Waa't aeren óm te hearen het WZ
344 Een fôr een, só leauwe wy CG
347 Heare Jezus, wy binn' blii CG + WZ
386 Fier mei alles het yn dy ys CG
405 Heilich, heilich, heilich! WZ
416 Gaen mei God en Hy geat mei dy mei WZ
418 Kóm, Hear, seagenje ús CG
419 Oeral wenje WZ
423 Nó't wy wur furtgaen WZ
425 Ferbliid mei jyn seagen WZ
442 Ó Jy, myn Heiland, bliuw yk ferwaetjen CG
473 In môie roas spraing epen CG + WZ
480 Yk geeng wuróm en tôt oen CG
486 Jieren lyden, stolle naet CG
489 't Wied yn de naet dot wy fernômen CG + WZ
494 Waa wet wurwei't Jy kômen CG
511 Der binne gowe machten óm ús henne WZ
528 Óm't Er by ús wêze woed WZ
538 As meenske op erde ferkeare CG
550 Wês blii nó, dû dôter fan Sion WZ
562 Yk seekje myn fertroasting WZ
590 Nó synkt it lócht WZ
598 As alles tiaster ys WZ
600 Lócht, ûntkyme oen it tiaster WZ
601 Lócht dot ús roopt oereend te kómmen CG
608 De steppe sol blómje WZ
657 Sólang wy syken kriie CG
659 Roop it nei noard en nei súd WZ
686 De Geast fan God, de Hear CG
718 God, dy't de erde it libben bêde WZ
726 Herk, in koar fan heilige stemmen WZ
791 Lyfde, een kear bread útspretsen WZ
793 Wel fan lyfde en fertrouwen CG
794 Wy bidde jimm' Gods seagen tó CG
801 Tróch de naet fan surgen henne WZ
823 Jy hewwe, ó Fear, dy't alles bêde WZ
833 Nim, ó nim my só't yk bin CG
838 Ó graete God, de lyfde sem CG
905 Waa't op de gowe God betrouwet CG
911 Rots fan iiuwen, kleaud fôr my CG
923 Wolst dû wier wol leauwe CG
944 Kear Jy naat fan my ôf, ó Hear CG
969 Yn Kristus ys gin west of aest WZ
970 Wethófúle flammen WZ
971 Sûng in nii lyd fôr God de Heare WZ
978 Dizze erde, Hear, dy't Jy bewarje WZ
979 De fûgels fan 'e baimen WZ
1006 Fear, ús Fear, fanút de hymel CG
1010 Jou freade, Hear, jou freade CG
1014 Jou freade tróch fan haend nei haend WZ
Jou freade tróch fan haend nei haend
vertaling van ‘Ik voel de winden Gods vandaag'
melodie Hardy Horseman
GB
De freade fan God
tekst op melodie van Anders Ruuth
La Paz del Senõr
CG
Freade weanskje yk dy
vertaling van 'Vrede wens ik jou'
tekst Roel Bosch
melodie Anders Gerdmar
WZ