Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Evangelische Gezangen/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Evangelische gezangen
om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden

De onderstaande inhoudsopgave is gebaseerd op de volledige tekst van de bundel zoals die te vinden is op dbnl.org.

Van God en Zijne Volmaaktheden

Nr. Titel Beginregel
1 Aan God Halléluja! lof zij den Heer!
2 Aan God Den hoogen God alleen zij eer!
3 Aan God Wij loven U, o God! wij prijzen uwen naam!
4 God's volmaaktheden De Heer is God en niemand meer
5 Gods grootheid Oneindig, onbegrijplijk Wezen!
6 Gods eeuwigheid Oneindig Wezen! door geen' tijd
7 Gods overaltegenwoordigheid Op bergen en in dalen
8 Gods onveranderlijkheid O God! eer 't aardrijk was gegrond
9 Gods alwetendheid Waar zijn de wijzen, die mij zeggen
10 Gods almagt Oneindig' God! het nietig stof
11 Gods heiligheid Heilig' God! voor wien steeds waarheid
12 Gods goedheid O goedheid Gods! nooit regt geprezen
13 Gods getrouwheid God sprak (men stell' op berg en rots

Van de Schepping en Voorzienigheid

Nr. Titel Beginregel
14 Lof des Scheppers O eindelooze Majesteit!
15 Lof des Scheppers Hoe blinkt uw majesteit alom
16 Gods voorzienigheid God is mijn lied
17 Gods voorzienigheid Wie maar den goede God laat zorgen
18 Gods voorzienigheid Wil, groote God! in onze lofgezangen
19 Gods voorzienigheid O God! gelijk Gij ons het leven
20 Rust in Gods bestuur Ons hart verheugt zich, dat bij God
21 Tevredenheid in Gods beschikking Heilig, heerlijk Opperwezen!
22 De beste keuze Rust, mijn ziel! uw God is Koning
23 Tegen onmatige zorgen Wat zwoegt een handvol stofs, tot mensch
24 Bemoediging Als de nacht van bange zorgen
25 Onder rampen Geef, Jezus! dat ik in mijn' nood
26 Onder rampen O Gij! die mijn ellende
27 Onder rampen Leer ons, Vader! U verbeiden
28 Troost in twijfelmoedigheid Moet gij steeds met onspoed strijden
29 Danklied Vloei nu, laat u niet bedwingen
30 Blijdschap in God Deez' aarde zij een tranendal
31 Onze bestemming O sterveling! gevoel uw waarde
32 Staat der regtheid en val Heer! uw schepping, aard en hemel
33 Zedelijk bederf Mijn God! hoe krachteloos, hoe ontaard
34 Zedelijk bederf Wij werpen ons voor U ter neêr
35 Belijdenis van zonden Almagtig' God! door waar berouw bewogen
36 Het Evangelie Heugelijke tijding
37 Zonde en genade O zonde! bron van al d'ellende
38 Alles is genade Alle roem is uitgesloten!
39 Verlossing Jezus neemt de zondaars aan
40 Verlossing Zoo slaat G'uw oog
41 De ontfermer Juicht heemlen op een' hoogen toon
42 Troost der verlossing O denkbeeld, dat ons leven geeft!
43 Zielverheffing tot Jezus Hoog, omhoog, het hart naar boven!
44 Aan Jezus Wij knielen voor uw' zetel neêr
45 Aan Jezus Gij Jezus! die ten troon verheven
46 Jezus grootheid Kom, Christenschaar! kom, knielen wij
47 Jezus lof op aarde Zing, Christenschaar, de schoonste stof
48 Aan den verlosser Zingt, zingt blij te moe'
49 Aan Jezus den verlosser Verlosser, Vriend! o hoop, o lust
50 Aan Jezus Halleluja! lofgezongen
51 Jezus trouwe Jezus is mijn Heer en Koning

Geloof en vertrouwen

Nr. Titel Beginregel
52 De geloofsartikelen Ik geloof in God den Vader
53 Geloof aan God Mijn God! wat ooit in mij verdoov'
54 Noodzakelijkheid des geloofs in Jezus Christus Waar toe toch al dat angstig schroomen?
55 Vaste grond der hoop God heeft ons zijn woord gegeven;
56 Opwekking tot kinderlijk vertrouwen Geen dwaze vrees beklemm' uw harte;
57 Blijdschap des geloofs O hoe blij te moede
58 Geloofsroem Twijf'ling zwijg, zwijg bange smarte!

Het dankbaar leven van den Christen

Nr. Titel Beginregel
59 Werkdadig geloof Al wie Gods woord niet houdt, en zegt
60 Bron van goede werken Zoo gij, in ijver tot uw' pligt
61 Wet van God Ik nader voor uw heilig' oogen
62 Jezus voorbeeld Heilige Jezus! mij ten leven
63 Liefde tot God Zal een kind zijn' vader minnen
64 Liefde tot Jezus Wie blijft U geen liefde schuldig
65 Liefde tot Jezus 'k Heb Jezus lief! Hij is mijn licht en kracht
66 Afmaning van de zonde O God! die eindloos goed en groot
67 Ootmoed Mij naar alles stil te voegen
68 Zelfverloochening Zalig! zalig, niets te wezen
69 Broederliefde In welken oord men vromen vindt
70 Liefde tot vijanden God! oneindig in gena'
71 Liefde tot vijanden 'k Wil nimmer iemands nadeel zoeken
72 Mededeelzaamheid Wel hem, die zich verstandig draagt
73 Waakzaamheid Neen, 'k heb den prijs nog niet verkregen
74 Geestelijke strijd Hoe naauw ik mij aan U verbind'
75 Toevlugt in verzoekingen Hier is het nog beproevingstijd
76 Om bijstand van Gods genade Ik vind mij, Heer! zoo broos, zoo zwak van aard
77 Christen pligt Waak, Christen! waak, blijf in 't geloof
78 De ware Christen de beste burger Komt, Christnen! toont met woord en daad

Oefening en voordeelen des gebeds

Nr. Titel Beginregel
79 Nuttigheid des gebeds O Heer! hoe heuglijk is het lot
80 Kinderlijk toeverzigt Een ander zij vervuld met schrik
81 Om opgewektheid tot bidden O God! hoe zalig is 't voor 't hart
82 Dagelijksch gebed O groote God, die t' aller tijd
83 Bede om geloof en heiligheid God, enkel licht
84 Zucht om meerdere heiliging Vader, vol van mededoogen!
85 Gebed in verzoekingen Liefdevolle Hemelvader!
86 Tegen verstrooijing van gedachten Helaas, dat zwerven der gedachten!
87 Amen Ja, Amen! Vader, ja!

Bij de viering van den openbaren godsdienst

Nr. Titel Beginregel
88 Voortreffelijkheid der openbaring boven de rede 'O mensch, geloof aan uwen God!'
89 Voortreffelijkheid van Jezus leer Wat zwoegt g', o mensch! naar goud of eer
90 Voor de predikatie Dat w' U deez' dag, o Jezus! wijden
91 Voor de predikatie Wij wijden, gunstrijk' Opperheer!
92 Voor de predikatie Wij, allerhoogste Majesteit!
93 Voor de predikatie Lieve Jezus! zie ons zaam
94 Voor de predikatie Sla, o God vol mededoogen!
95 Na de predikatie U, Vader! U zij lof en prijs
96 Na de predikatie Halleluja! eeuwig dank en eere
97 Bij den doop U, God en Heer!
98 Na den doop Wij danken U, barmhartig' God en Vader!
99 Bij de belijdenis predikatie Zie ons te zaam uw' naam belijden
100 Bij de voorbereiding tot het avondmaal Het heuglijk tijdstip nadert weêr
101 Bij het avondmaal Broeders, komt! de Heiland noodt
102 Bij het avondmaal Komt! heffen w' ons eerbiedig hemelwaart
103 Bij het avondmaal Verhoogde Heiland! trek ons hart
104 Bij het avondmaal Laat ons, Heer! uw' dood gedenken
105 Bij het avondmaal Hier ben ik, om aan uwe smart
106 Bij het avondmaal Treed nu toe, verloste ziele!
107 Dankzegging na het avondmaal 'k Heb aan 's Heilands disch gezeten
108 Dankzegging na het avondmaal Wij hebben zaam aan Jezus disch gezeten
109 Dankzegging na het avondmaal Jezus! die voor doemelingen
110 Dankzegging na het avondmaal U loov' en dank' wat in ons is
111 Jezus vrijwillige vernedering Immanuël! o doelwit onzer zangen!

Gezangen op Jezus geboorte

Nr. Titel Beginregel
112 Op Jezus geboorte Dit is de dag, dien God ons schenkt
113 Op Jezus geboorte Juicht, Christnen! juicht tot God omhoog!
114 Op Jezus geboorte Nog juicht ons toe die zaalge nacht
115 Op Jezus geboorte Vier, blij van geest
116 Op Jezus geboorte Lof en dank en heerlijkheid
117 Engelenzang Halleluja! looft den Heer

Lijdens-gezangen

Nr. Titel Beginregel
118 Op het lijden van Jezus Leer mij, o Heer! uw lijden regt betrachten
119 Op het lijden van Jezus Ontsluit, o Heer! ontvlam ons hart
120 Jezus liefde in zijn lijden Middelpunt van ons verlangen
121 Jezus grootheid in zijn lijden Knielt, Christnen! voor uw' Redder neêr
122 Jezus onschuld 't Heelal getuig' van Jezus lof!
123 Zie den mensch Is dat, is dat mijn Koning!
124 De Verlosser aan het kruis Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
125 Kruislied Mijn Heiland, Davids Zoon en Heer!
126 Jezus op Golgotha Ja, Halleluja! 't is volbragt!
127 Het is volbragt Komt, knielen wij voor Jezus zamen
128 Het is volbragt Ja, Halleluja! wat verkeere
129 De stervende Jezus Ja! Jezus sterft, aan 't kruis geklonken
130 De stervende Jezus Diep, o God! in 't stof gebogen
131 Geduld naar Jezus voorbeeld Wat bitter zielverdriet
132 Geduld naar Jezus voorbeeld Nooit viel mijn' Heiland kruis te zwaar
133 Menschelijke zwakheid Ach! hoe dwaas is 't met vertrouwen
134 Op Jezus Begrafenis Uw Heiland wordt in 't graf geborgen

Gezangen op Jezus' opstanding

Nr. Titel Beginregel
135 De opstanding van Jezus Herinner u met vreugd, mijn geest!
136 De opstanding van Jezus Ja, Amen! Jezus is in 't leven!
137 De opstanding van Jezus Jezus leeft, en wij met Hem
138 De opstanding van Jezus Juich nu, Christenschaar!
139 De opstanding van Jezus Komt, heffen w' onzen lofzang aan;
140 De opstanding van Jezus Looft Gods Zoon, den doodvertreder!
141 De opstanding van Jezus Triomf! triomf! Immanuël verrijst
142 De opstanding van Jezus Zoo brak 't gewenschte tijdstip aan

Gezangen op Jezus hemelvaart

Nr. Titel Beginregel
143 De hemelvaart van Jezus Aarde! zucht niet meer
144 De hemelvaart van Jezus Looft den Koning, alle volken!
145 De hemelvaart van Jezus Wijg nu mijn loflied! daar de Heer
146 De hemelvaart van Jezus Triomf, Halléluja! triomf!
147 De hemelvaart van Jezus Verheft u, Christ'nen, boven 't stof
148 De hemelvaart van Jezus Komt Christnen! laat ons Jezus loven

Gezangen op de uitstorting van den H Geest, en verdere gevolgen van Jezus verhooging

Nr. Titel Beginregel
149 De uitstorting van den Heiligen Geest De Heer is waarlijk opgestaan en heerlijk uit zijn graf gegaan
150 De uitstorting van den Heiligen Geest Het hart omhoog! wij vieren 't heuglijkst feest
151 De uitstorting van den Heiligen Geest O Geest van Vader en van Zoon!
152 De uitstorting van den Heiligen Geest Uw dankbre Christenschaar
153 De uitstporting van den Heiligen Geest Verhef, verhef uw zegezangen
154 Uitbreiding der kerk Op, nu op, het hart van boven!
155 Uitbreiding der kerk Zingt, gij afgelegen landen!
156 Bewaring der kerk Houdt Christus zijne Kerk in stand
157 Om bekeering van zondaars 'Ik wil niet, dat de zondaar sneev','
158 Het laatste oordeel O Jezus! dat ik nooit vergeet

Op bijzondere tijden en gelegenheden

Nr. Titel Beginregel
159 Op het nieuwe jaar 't Is God, die 't licht heeft voortgebragt
160 Op het nieuwe jaar Uren, dagen, maanden, jaren
161 Op het nieuwe jaar O! dat van mijne levensdagen
162 Op het nieuwe jaar Wij treên een' nieuwen tijdkring in
163 Op de lente Looft God! laat ons, zijn' naam ter eer
164 Op den zomer Laat ons van uwe voorzorg zingen
165 Op den herfst Reeds daalt, met een omwolkt gezigt
166 Op den winter God wenkt, daar storten regenvloeden
167 In den oogst Zoo wijd op aarde schepslen leven
168 In den oogst O Vader! die uw kindren voedt
169 Op eenen bededag Daar laat Gods liefdestem zich hooren
170 Op eenen bededag Ik zal dan, op deez' statelijken dag
171 Op eenen bededag Zie ons ootmoedig tot U naadren
172 In groote droogte Het aardrijk dorst, het zucht tot God omhoog
173 Bij overvloedigen regen O God! bewaar het veldgewas
174 In watersnood Help God! de nood is hoog gerezen
175 Na storm en watersnood Dat nu elk d'Algoedheid prijze
176 In oorlog Zie erbarmend op ons neêr!
177 In vrede Looft God met verrukten geest!
178 In vrede De Heer is God, de Heer is God!
179 Morgenzang Mijn eerst gevoel zij dankbaarheid
180 Avondzang 'k Wil U, o God! mijn' dank betalen

Dood en eeuwigheid

Nr. Titel Beginregel
181 Op den dood Hoe zal 't mij dan, o, dan eens zijn!
182 Op den dood Stille rustplaats van Gods dooden!
183 Op den dood Wijk aardsch geluk vol wisselvalligheên
184 Op den dood Als ik, wanneer mijn sterfuur slaat
185 Op den dood Wil mij, wanneer mijn sterfuur naak'
186 Op den dood Spoedig zal het uurtje komen
187 De dood van den Christen Hoe zacht zien wij de vromen
188 Het tegenwoordige en toekomende leven Ik ben een vreemdling op deez' aard
189 De hoop der zaligheid Zoo blij de landman moe' van 't ploegen
190 Het verlangen naar den hemel Hoe hijgt ons 't hart, om, van dit vleesch ontbonden
191 De opstanding Zou mij dood en graf doen beven?
192 Troost des eeuwigen levens Na eene proef van weinig dagen