Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hertslach

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hertslach cover.jpg

De bundel Hertslach bevat nieuwe Friese liederen van Hindrik van der Meer en Eppie Dam en is verschenen in januari 2019.

1rightarrow blue.svgInhoudsopgave van deze bundel.

Aanleiding ontstaan bundel

In september 2018 begon de Friese dirigent Hindrik van der Meer met een afscheidstournee vanwege het bereiken van de 80-jarige leeftijd. Met It Kwartettekoar, dat hij in 2006 oprichtte, bezocht hij circa 40 kerken. Daar verzorgden ze samen met een predikant de vrijwel volledige liturgie. Ter gelegenheid van het afscheid gaf het koor deze bundel Hertslach uit met 170 nieuwe liederen van Van der Meer en enkele andere Friese dichters en componisten. De bundel is op 27 januari 2019 gepresenteerd in de Anna Tsjerke in Winsum.

Beschrijving

Oer it ûntstean fan dizze bondel.

In 2017 kaam it bestjoer fan It Kwartettekoar by útjouwerij Intrada mei in fersyk. De winsk wie om in bondel gear te stallen út it repertoire fan Hindrik van der Meer en Eppie Dam. It twatal hat fan 1990 ôf de Fryske tsjerken en skoallen ferrike mei in grut tal fernijende lieten, dy't jierrenlang har wei fûnen nei de minsken.

Oanlieding ta it fersyk wie de wittenskip dat Hindrik van der Meer -yn 2006 oprjochter en sûnt dy tiid ynspirator fan it koar - yn 2018 tachtich jier hope te wurden en in spesjaal oantinken fertsjinne. Hy wie it dy't sawol op boartlik as earnstige wize rûnom eigentiidse taal en muzyk ta libben brocht.

Intrada stie posityf foar it inisjatyf oer, mar wie tagelyk fan betinken dat de bondel dan wol breder wurde mocht no't de gelegenheid him foardie. De ôfrûne desennia hiene ommers mear dichters en kompo- nisten lieten makke dy't de muoite wurdich binne. Faak wiene se as losse útjefte ferskynd of oars opnommen yn flintertinne boekjes.

De útkomst hat west dat Intrada in fjouwerkoppige redaksje yn it libben rôp om te soargjen foar in mar tagelyk kritise seleksje. It resultaat is dizze útjefte mei net it minste dat Fryslân op it mêd fan it religieuze liet yn tritich jier fuortbrocht hat.

Twa auteurs joegen de bondel syn moaie titel en ûndertitel mei: Hertslach. Lieten om it út te sjongen. Dêr kloppet noch de siel yn fan wat net ferlern gean mei. Wy sjonge om it fol te hâlden yn tiden dat it dreech is, sa't wy jubelje op ús heechtijdagen. Intrada befellet Hertslach waarm by jim oan en hopet dat jim it sjongen noch net fergien is.

Jan de Jong Intrada muziekuitgatte It Hearrenfean 2018

Uitgever

Uitgever is Intrada Muziekuitgave, Heerenveen. ISBN 978-90-74865-23-4 NUR 668