Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hertslach/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hertslach
Hertslach cover.jpg
LiedDichterComponist
't Wie jûntyd en stil yn 'e donkere stâlMargryt PoortstraWilliam James Kirkpatrick
Adam kriich de mantelEppie DamHindrik van der Meer
Al koe 'k mij rêde yn alle talenEppie DamHindrik van der Meer
Al laat geen zon zich zienSytze de VriesDirk Zwart
Jan de Jong
Gerrit Baas
Frits Mehrtens
John Dykes Bower
Alles sjongt en alles laketEppie DamJan de Jong
As wij net sliepe kinneMargryt PoortstraJan de Jong
As út it leech de swanneblommenEppie DamHindrik van der Meer
Bou in brêge oer de ôfstânEppie DamJan de Jong
Breed de wjukken fan de earnenEppie DamJan de Jong
Dank U, Heer, die eeuwigdurendEppie DamJan de Jong
De himel, hiel it grut hielalEppie DamJan de Jong
De ierde leit yn dizen ûnder 't blauweMargryt PoortstraJan de Jong
De krêft fan leafde is net stoarnMargryt PoortstraGeert van der Heide
De sinne dy't om fierren gloedetEppie DamJan de Jong
De stêd is fertsjustreEppie DamHindrik van der Meer
De wurden dy't wij leaud haEppie DamHindrik van der Meer
Der gean stimmen op dy't sprekkeEppie DamHindrik van der Meer
Der komt in stim út 'e woestynEppie DamHindrik van der Meer
Dêr wêr't it gouden sinneljochtEppie Dam
Jan Ritskes Kloosterman
Jan de Jong
Dêr't minsken rinne tsjin de klippenEppie DamHindrik van der Meer
Dêr't wij lêze, sjonge, biddeEppie DamJan de Jong
Elia kriich de mantelEppie DamHindrik van der Meer
En Jezus liet him dopeEppie DamHindrik van der Meer
Fan himelheech waait fjoer en wynMargryt PoortstraJan de Jong
Fertel it foar wierEppie DamHindrik van der Meer
Foar de wûnders fan de wrâldFolliott Sandford PierpontHindrik van der Meer
Foar elk ding is in oereEppie DamHindrik van der Meer
Foar even leit de bôle yn 'e hânSytze de VriesJan de Jong
Foar it folk dat yn 'e nacht rûnMargryt Poortstra
Foar wa't hearre en ferstean wolMargryt PoortstraJan de Jong
Fol fan hope bin ús eagenEppie DamHindrik van der Meer
Frede is in wurdEppie DamHindrik van der Meer
Geloof fiert de werklikheidEppie DamHindrik van der Meer
God zal met je meegaanSytze de VriesJan de Jong
Job de Bruijn
Gods wurd is ús in lampeEppie DamHindrik van der Meer
Hear, as wij jo namme sizzeEppie DamHindrik van der Meer
Hear, jo folk is ûnderweisEppie DamJan de Jong
Hear, wij leauwe yn 'e wurdenEppie DamJan de Jong
Heechdravend wurd, as sân yn ús eagenMargryt PoortstraJan de Jong
Hieltyd âlde wurdenMargryt PoortstraBob Pruiksma
Ienris mocht it fjoer begjinneEppie DamHindrik van der Meer
Ik doarmje nachts troch NazaretEppie DamJan de Jong
Ik ha it goed begrepenEppie DamHindrik van der Meer
Ik hâld, o Libben fan myn libbenRabindranath TagoreJan de Jong
In krûdige wyn yn 'e maityd is leafdeMargryt PoortstraJan de Jong
Is in wite kryst noch wol te dreamenEppie DamJan de Jong
It libben kolkjend troch myn ierenRabindranath TagoreJan de Jong
It wurd fan oarsprong fier en heechEppie DamHindrik van der Meer
Jo rôpen, Makker fan it goedeEppie DamJan de Jong
Jo wurd, Hear, dat yn mij soms wifketEppie DamHindrik van der Meer
... meer resultaten