Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jezus is mijn toeverlaat

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gereformeerd Kerkboek Gezang 114 Weerklank 177
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Jezus is mijn toeverlaat
De hope der opstanding
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Jesus, meine Zuversicht
Taal Duits
Land Duitsland
Periode Omstreeks 1653
Tekst
Dichter Otto von Schwerin
Vertaler Bernard ter Haar
Metrisch 7-8-7-8-7-7
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Jesus, meine Zuversicht
Solmisatie 5-3-6-7-1-1-7
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Thema Levenseinde
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 114
Weerklank 177
Gezangboek der ELK 221
Hervormde Bundel 1938 234
Vervolgbundel Evang. Gezangen 269
Liedbundel met Bijbellezingen 164

Jezus is mijn toeverlaat is een vertaling van Bernard ter Haar van het Duitse lied Jesus, meine Zuversicht van O. van Schwerin. De melodie is van Johann Crüger.

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (269, De hope der opstanding):

1 Jezus is mijn toeverlaat!
Hij, mijn Heiland, is in ’t leven!
Zou ik dan niet aan Gods raad
Mij blijmoedig overgeven,
Schoon der graven lange nacht
Huivrend soms word’ ingewacht?

2 Jezus, mijn Verlosser, leeft!
’k Zal, als Hij, onsterflijk wezen,
Zijn, waar Hij, mijn Heiland leeft:
Waarom zou ik dan nog vreezen?
’t Heerlijk Hoofd is opgewekt,
Dat zijn leden tot zich trekt.

3 ’k Voel mij door den naauwsten band
In die hoop aan Hem verbonden;
Mijn geloove houdt zijn hand
Vast tot in mijn laatste stonden,
En geen magt van dood en graf
Rukt mij ooit van Jezus af.

4 Ik ben stof; dit sterflijk vleesch
Zal tot stof eens wederkeeren;
Maar gelijk Hij zelf verrees,
Wekt ook mij de stem des Heeren,
En in ’t rijk der heerlijkheid
Blijft een woonsteê mij bereid.

5 Als mijn ligchaam zinkt in d’ aard, —
’t Is mijn vast geloofsvertrouwen, —
Blijft mij een gebouw bewaard,
En ’t gelooven wordt aanschouwen;
’k Zal aan ’t stof der aard’ ontvliên
En dan eeuwig Jezus zien.

6 ’t Oog bestraald door hemelsch licht,
Zal ’k mijn Heilands omgang smaken,
Aangezigt tot aangezigt,
En van reiner liefde blaken;
Dan, van ’t sterflijk vleesch ontdaan,
Kleeft geen zwakheid mij meer aan.

7 Wat hier krank is, zucht of kwijnt,
Zal dáár frisch en bloeijend wezen;
Wat als aardsch in ’t graf verdwijnt,
Is als hemelsch dáár verrezen;
Zink’ ’t verderflijk stofkleed neêr,
Onverderflijk rijs ik weêr.

8 O mijn ziele! wees verheugd!
’k Leg op Jezus’ trouw mij neder.
Klop en beef, mijn hart! van vreugd;
Sterf ik, — Christus wekt mij weder,
Als ik op ’t bazuingeschal
zalig eens ontwaken zal!

9 Vrij moogt gij aan dood en graf
Vrolijk uw triomf vertellen;
Dan schudt gij uw kluisters af,
Zult g’ uw Heiland tegensnellen,
En wat stof geeft tot geween
Onder uwen voet vertreên!

10 Slechts wat zondig is veracht!
Meer den geest van d’ aard’ verheven!
Die u in den hemel wacht,
Hem geheel uw hart gegeven!
Waar uw eeuw’ge woning ligt,
Derwaarts oog en hart gericht!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Jesus, meine Zuversicht (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links