Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Kerkelijk jaar/Kersttijd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Kersttijd

Bundel - Titel
LB 2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
LB 45 Met luide stem breng ik de koning hulde
LB 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
LB 75 U alleen, U loven wij
LB 78 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
LB 96 Zingt voor de Heer op nieuwe wijze
LB 98 Zing een nieuw lied voor God de Here
LB 113 Prijs, halleluja, prijs de Heer
LB 118 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
LB 159 Lofzang van Simeon
LB 286 Waar de mensen dwalen in het donker
LB 307 Glorie aan God in de hoge
LB 318 Het woord brengt de waarheid teweeg
LB 325 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven
LB 326 Van ver, van oudsher aangereikt
LB 338g Halleluja (voor de kersttijd)
LB 338h Halleluja. Ik verkondig u een tijding van vreugde
LB 368c Doe lichten over ons uw aangezicht
LB 433 Kom tot ons, de wereld wacht
LB 443 De engel Gabriël komt aangesneld
LB 444 Nu daagt het in het oosten
LB 445 De nacht is haast ten einde
LB 448 Het volk dat wandelt in het duister
LB 449 In de duisternis verwachten wij het licht
LB 454 De mensen die gaan in het duister
LB 455 Het zal geschieden in de laatste dagen
LB 461 Wij wachten op de koning
LB 462 Zal er ooit een dag van vrede
LB 463 Licht in onze ogen, redder uit de nacht
LB 464 Een engel spreekt een priester aan
LB 467 Introïtusantifoon kerst
LB 468 Prijs de Heer die herders prijzen
LB 469 Ik ben een engel van de Heer
LB 470 U Jezus Christus loven wij
LB 471 In dulci jubilo
LB 472 Hoor de herders, hoe ze Hem loven
LB 473 Er is een roos ontloken
LB 474 Loof God, gij christenen, maak Hem groot
LB 475 Ik mag hier aan uw kribbe staan
LB 476 Nu zijt wellekome. Jesu lieve Heer
LB 477 Komt allen tezamen
LB 478 Komt, verwondert u hier, mensen
LB 479 Een lied weerklinkt in deze nacht
LB 480 Ik wandel in gedachten
LB 481 Hoor, de engelen zingen de eer
LB 482 Er is uit ’s werelds duistere wolken
LB 483 Stille nacht, heilige nacht
LB 484 Go tell it on the mountain
LB 485 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan
LB 486 Midden in de winternacht
LB 487 Eer zij God in onze dagen
LB 488 In den beginne was het woord
LB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore
LB 490 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
LB 491 Kind ons geboren, Zoon ons gegeven
LB 492 Verschenen is de mildheid
LB 493 Soms breekt uw licht
LB 494 Vanwaar zijt Gij gekomen
LB 495 Toen midden in de wintertijd
LB 496 Een ster ging op uit Israël
LB 497 Maria ging op reis
LB 498 Betlehem, o uitverkoren
LB 499 Nu gaat de hemel open
LB 500 Uit uw verborgenheid
LB 501 Als een ster in lichte luister
LB 502 Wij zingen door de tranen heen
LB 503 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron
LB 504 Een engel heeft de toon gezet
LB 505 In de nacht gekomen
LB 506 Wij trekken in een lange stoet
LB 507 Het is al nacht in Betlehem
LB 508 Klaarlichte nacht
LB 509 Kindje van vrede
LB 513 God heeft het eerste woord
LB 515 Een kind geboren te Betlehem
LB 527 Uit uw hemel zonder grenzen
LB 528 Omdat Hij niet ver wou zijn
LB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
LB 739 Wat heeft Maria ons bewaard
LB 740 Maria heeft ontvangen
LB 826 O Christus, woord der eeuwigheid
LB 882 Allerhoogste God, heilig en glorierijk

Onschuldige kinderen (28 dec.)

Bundel - Titel
LB 8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
LB 510 O kerstnacht, schoner dan de dagen

Achtste Kerstdag/Jaarwisseling

Bundel - Titel
LB 31 Op U vertrouw ik, Heer der heren
LB 32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
LB 36 De zonde die de zondaars vleit
LB 39 Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg
LB 46 God is een toevlucht te allen tijde
LB 48 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
LB 62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
LB 71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede
LB 73 Ja, God is goed voor Israël
LB 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
LB 90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
LB 91 Heil hem wien God een plaats bereidt
LB 93 De Heer is koning, Hij regeert altijd
LB 98 Zing een nieuw lied voor God de Here
LB 99 God is Koning
LB 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
LB 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
LB 105 Loof God de Heer, en laat ons blijde
LB 106 Loof nu de Heer, want Hij is goed
LB 107 Gods goedheid houdt ons staande
LB 115 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd
LB 121 Ik sla mijn ogen op en zie
LB 124 Laat Israël nu zeggen blij van geest
LB 138 U loof ik, Heer, met hart en ziel
LB 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
LB 150 Loof God, loof Hem overal
LB 373 O Jezus, uw gedachtenis
LB 511 Door goede machten trouw en stil omgeven
LB 512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
LB 513 God heeft het eerste woord
LB 919 Gij die alle sterren houdt