Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liederen voor de Gemeentezang/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Indeling

 • Psalmen 1-150
 • Advent 151-160
 • Kerst 161-193
 • Lijdenstijd 194-210
 • Pasen 211-225
 • Hemelvaart 226-228
 • Pinksteren 229-236
 • Woord Gods 237-244
 • Schepping 245-254
 • Bijbellied 255-287
 • Toekomst 288-316
 • Lofprijzing en aanbidding 317-367
 • Bekering en wedergeboorte 368-375
 • Geloofsvertrouwen 376-428
 • Doop 429-439
 • Avondmaal 440-446
 • Gemeente en gemeenschap 447-468
 • Navolging 469-501
 • Zending en dienst 502-516
 • Troost en bemoediging 517-537
 • Voorbede en gebed 538-560
 • Uitnodiging 561-576
 • Huwelijk 577-583
 • Andere liederen 584-589
 • Zegen 590-598

Inhoudsopgave

Liederen voor de Gemeentezang

De onderstaande inhoudsopgave is overgenomen van https://www.netnoord.nl/lvdg/.

Nr. Beginregel
1 Gelukkig, wie niet volgt de slechte raad
2 Waarom smeden volken plannen
3 Heer, talrijk is de overmacht
4 Geef antwoord op mijn biddend vragen
5 Mijn Koning en mijn God almachtig
6 O Heer, straf mij niet langer
7 Heer, mijn God, U bent mijn toevlucht
8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde
9 Met heel mijn hart dank ik U, Heer
10 Waarom, o Heer, blijft u van verre staan? (de Vries)
11 Mijn schuilplaats is de Here
12 Bevrijd ons, Heer, want niemand is gebleven
13 Hoe lang laat U mij nog alleen?
14 De dwazen spreken in hun trots gemoed
15 Wie mag in uw tempel blijven?
16 Bescherm mij, God, 'k ben veilig slechts bij U
17 Heer, keur mijn bede niet onwaardig
18 U heb ik lief, o Here God
19 Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend
20 Moge de Here u verhoren
21 O Heer, de koning is verblijd
22 Waarom hebt U mij verlaten?
23 De Heer is mijn herder (ten Kate)
24 De aarde is, met al wat leeft
25 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
26 God, doe mij recht
27 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?
28 Heer, mijn rots, ik roep tot U
29 Leden van het hemels hof
30 U zal ik loven, trouwe Heer
31 Bij U, o God, verschuil ik mij
32 Welzalig hij wiens zonde is vergeven
33 Zingt vrolijk, looft de naam des Heren
34 Ik wil de Here altijd danken
35 Verdedig mij, Heer, in de strijd
36 De zonde spreekt haar vleiend woord
37 Wees niet jaloers op wie met God niet leven
38 O Heer, wil mij toch sparen
39 Ik dacht: ik zal mijn weg bewaren
40 Gespannen zocht ik naar de Here
41 Zalig de mens, die denkt aan armen
42 Heer, een hert in dorre streken
43 Doe, Heer, mij recht, wil uitspraak geven
44 Wij hoorden, Heer, met eigen oren
45 Mijn hart is vol van woorden
46 Een toevlucht is de Heer
47 Juicht, o volken, juicht
48 De Heer is groot, een lofzang waard
49 Luister nu allen, volken zonder tal
50 De God, die boven alle goden staat
51 Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer
52 Waarom, o man zo sterk en machtig
53 De dwaze mensen denken in hun hart
54 Mijn God, bevrijd mij, hoor mij klagen
55 Mijn God, wil naar mijn smeken horen
56 Wees mij genadig, Heer, heb medelijden
57 Heb medelijden en erbarming, Heer
58 Zeg, machtigen der wereld
59 O God, bevrijd mij van de macht
60 O God, hoe hebt u ons bedroefd
61 Hoor toch, o God, mijn smeking aan
62 Voorwaar ik keer mij stil tot God
63 U bent mijn God, U blijf ik zoeken
64 Mijn God, wil naar mijn klagen horen
65 De lofzang klinkt uit Sions zalen
66 Juich, aarde, juich, laat blij weergalmen
67 O God, bewijs ons uw genade
68 De Heer staat op in majesteit
69 Red mij, o God, het water stijgt te hoog
70 Heer God, kom spoedig mij bevrijden
71 U bent mijn schuilplaats
72 Geef aan de koning, Heer der heren
73 Ja, God is goed voor Israël (Muns)
74 Waarom, o God verstoot U voor altijd
75 U alleen, U loven wij (Hasper)
76 Heel Juda kent Gods naam en eer
77 Laat mijn klacht ten hemel stijgen!
78 Hoor toch, mijn volk
79 O heilige God, er zijn vreemden gekomen!
80 O herder, die uw volk wilt leiden
81 Jubelt voor de Heer
82 Zie, God staat op en spreekt de goden aan
83 O God, zwijg niet, blijf toch niet stil
84 Hoe lief'lijk is uw huis, o Heer!
85 U was begaan, Heer, met uw volk
86 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
87 Op heil'ge bergen ligt een stad
88 Heer God, mijn redder
89 'k Zal eeuwig roemen, Heer
90 O eeuw'ge Heer, U was met kracht
91 Zalig wie schuilt bij God, de allerhoogste
92 O God, Allerhoogste
93 De Heer regeert met koninklijk gezag
94 Heer, die recht van wreken heeft
95 Komt laat ons juichen voor de Heer
96 Zingt voor de Heer het nieuwe lied
97 De Heer alleen regeert
98 Zingt nu een nieuw lied voor de Here
99 God is koning, hoog verheven
100 Juicht aarde! Juicht alom de Heer!
101 Van goedertierenheid en recht wil ik nu zingen
102 God, luister naar mijn bidden
103 Loof, loof de Heer, mijn ziel, met al uw krachten
104 Heer, ik wil U danken
105 Loof, loof verheugd de Heer der heren
106 Prijst nu de Heer, want Hij is goed
107 Dankt nu de Heer krachtdadig
108 Nu ben ik veilig, God, ik ben gerust
109 O God, ik loof U, zwijg niet langer
110 Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken
111 Looft, halleluja, looft de Heer
112 Geluk zal ieder mens beleven
113 Geeft ere de Here, wilt Gods naam vereren
114 Toen Is'rel uit Egypte kwam
115 Niet ons, niet ons, maar aan uw naam de eer
116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer (De Vries)
117 Looft, alle volken, looft de Heer
118 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen (Muns)
119 Gezegend zij die blijven op het pad
120 In nood roep ik de Heer om kracht
121 Ik zie omhoog naar 't bergmassief
122 Wat was ik blij toen men mij zei
123 Mijn pelgrimstocht voert tot uw troon
124 Als God de Heer niet met ons was
125 Wie op de Heer vertrouwt
126 Jeruzalem, door God hersteld
127 Wanneer de Heer het huis niet bouwt (Nijland)
128 Wie nu de Heer wil vrezen
129 Hoe zij ook tegenwerkten
130 Uit diepten van ellende roep ik om hulp
131 O Heer, er is geen trots in mij
132 Heer, denk aan David, wat hij heeft gedaan
133 Hoe heerlijk en hoe goed is eendracht
134 Komt allen, dienaars van de Heer
135 Looft de Here, prijst zijn naam
136 Loof de Heer, want Hij is goed (Hoekstra)
137 Aan Babels stromen zaten wij
138 Ik zal met heel mijn hart uw eer
139 Heer, U doorgrondt mij van omhoog
140 Heer, red mij van de boze mensen
141 Heer, kom toch snel, ik roep tot U
142 Tot God, de Here, roep ik luid
143 Heer, hoor naar mijn gebed en klacht
144 Gelukkig is het land, dat God, de Heer, regeert
145 Mijn God en Koning, allerhoogste Heer
146 Halleluja, prijs de Here, loven wil ik levenslang!
147 Ja, het is goed de Heer te zingen,
148 Zing, heel de hemel, God, de Heer
149 Zing God een nieuw lied
150 Looft God, looft zijn naam alom!
151 O kom, o kom, Immanuel (Hasper)
152 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
153 Haast is de nacht voorbij, de morgen is niet ver
154 Die waarlijk mens geworden zijt
155 Hoe zal ik U ontvangen
156 Straks komt de lang verwachte Zoon
157 Scheur nu de hemel open, daal op aarde neer!
158 De dag van vertroosting komt haastig nabij
159 Van harte zing ik God, de redder uit mijn lot
160 Heer, hoe zal ik U ontmoeten?
161 Daar is uit 's werelds duist're wolken
162 Heft aan, heft aan een luide zang
163 Ik buig mij voor Uw kribbe neer
164 Nu kunt U mij, uw knecht
165 Ere zij God
166 't Licht van de wereld is reddend verschenen
167 Komt, verwondert u hier mensen!
168 Nimmer blonk een schoner licht
169 Komt allen te zamen, komt, verheugd van harte (Hasper)
170 O Kindeke klein, o Kindeke teer
171 Heerlijk klonk het lied der eng'len
172 In Bethlehems stal lag Christus de Heer
173 Laat heel de wereld nu verstaan
174 Hoor de eng'len zingen d'eer
175 U kwam voor mij op aard', kind in een stal
176 Prijs de Heer die herders prijzen
177 Eer zij God in onze dagen
178 Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot
179 't Gebeurde eens in Bethlehem
180 Stille nacht, heil'ge nacht!
181 Wij gaan met haast naar Bethlehem
182 Komt ons in diepe nacht ter ore
183 Nu zijt wellekome!
184 God in ons midden
185 Komt nu, gij herders, gij allen tezaam
186 Wij trekken in een lange stoet
187 Het kleine stadje Bethlehem
188 Kind dat God aan ons gaf
189 Christus verscheen in 't duister van de wereld
190 Hoort naar dit woord: God is gevonden
191 Wie had er ooit een kind verwacht
192 Er is een kindeke geboren op aard'
193 In de stad van koning David
194 Mijn verlosser hangt aan 't kruis
195 Alle roem is uitgesloten
196 Heer, ik kom tot U ootmoedig
197 Aanschouw ik 't wonderbare kruis
198 Nu valt de nacht. Het is volbracht
199 Hij kwam bij ons, heel gewoon
200 Is dat, is dat mijn koning
201 't Is middernacht, en in de hof
202 Jezus, leven van mijn leven
203 Lam Gods, dat om de zonde
204 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
205 Vol verlangen, in gebeden
206 Op die heuvel daarginds
207 O heilig lam van God
208 O hoofd vol bloed en wonden
209 O lam, dat lijdt en duldt en draagt de straf
210 Heft op uw hoofden, poorten wijd (Hasper)
211 Glorie aan Jezus, opgestane Heer
212 Christus, onze Heer verrees
213 Wees gegroet, o eersteling der dagen
214 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
215 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
216 Christus is nu opgestaan. Halleluja!
217 Halleluja, halleluja! Zie op Jezus onze Heer
218 Halleluja, laat ons loven
219 Ik weet, dat mijn Verlosser leeft
220 In een donker graf gevangen
221 Vroeg op de zondag komt ze snel nader
222 Jezus is ons licht en leven!
223 Mijn meester is verrezen
224 Zing met ons mee uit alle macht
225 Sta op in eenheid met de Heer
226 Geprezen wordt nu Christus' naam!
227 Gouden harpen ruisen
228 Op een lichte wolkenwagen
229 O Christus, doe uw vuur ontbranden
230 Ja, de trooster is gekomen!
231 Geest van God, vervul mijn hart
232 Bidt, broeders, om de Geest des Heren
233 Geest van hierboven, leer ons geloven
234 Hoort, het ruist in alle sferen
235 Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten
236 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
237 Spreek mij van Jezus, mijn Heiland
238 Waar God de Heer zijn schreden zet
239 God heeft eens Zijn woord gesproken
240 Overal, in ieder oord
241 God heeft het eerste woord
242 Here Jezus om uw woord
243 In den beginne was het Woord, God die
244 Wij geven het niet over voor geld of eer of goed
245 Vreugde, vreugde, louter vreugde
246 Als eens in Eden werd het weer morgen
247 De zon met haar stralen
248 Zingt vrolijk voor de grote God
249 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
250 O God van hemel, zee en aard
251 Aan U behoort, o Heer der heren
252 Ik zie in zoveel dingen de vingers van Gods hand
253 Kijk naar de sterren en kijk naar de maan
254 O Schepper, op uw woord
255 Bezingt de macht van Jezus' naam
256 Al verlaten mij mijn ouders
257 Al was 't dat ik de talen van mens en engel sprak
258 Alwie dorst heeft, kom tot Mij!
259 Als God al voor de zijnen kiest
260 Hij leidt ons dwars door de woestijn
261 Jezus die langs het water liep
262 De grote dag breekt weldra aan
263 Heb de Heer, uw God, nu lief
264 Luister naar de vreugdeklanken
265 Een goede herder is de Heer
266 Heer der heren, uw rijk kome
267 Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos
268 Hoe kan ik ooit de minste zijn
269 Hoort! Een woord van eeuwig leven
270 Jezus is het levend manna
271 Laat die gezindheid bij u zijn
272 Laat ons niet langer vrezen voor oordeel, nood of pijn
273 O Heer, geef elke dag uw brood
274 Loof de Heer, want Hij is goed (Hoekstra)
275 Tijd van vloek en tijd van zegen
276 Nader, mijn God, bij U, steeds naderbij
277 Vrede zij u, vrede zij u
278 O volk, verdwaald verloren
279 Vergeef ons onze schuld, o Heer
280 Onze Vader in de hemel (Nijland)
281 Op de tweesprong van het hart
282 Uw naam, o Vader, wereldwijd verheven
283 Zie, Gods liefde is onmeetbaar
284 Vader in de hemel, heilig is Uw naam
285 Uw wil geschiede, Heer
286 Wees nu krachtig in de Heer
287 Wie zijn het die daar komen
288 Aan mijn tafel is nog plaats voor een Gast
289 Als de dag van Jezus Christus, onze Heer
290 Boven ons bidden en denken zal 't lichten
291 De Geest zegt: Hij komt spoedig
292 Christus regeert straks wereldwijd
293 Als hier op aarde mijn werk is gedaan
294 Christus mijn Heiland verschijnt in Gods licht
295 Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad
296 Eens breekt in mij het zilv'ren koord
297 Jezus, kom! Jezus, kom!
298 Hoor een heilig koor van stemmen
299 Vol verwachting blijf ik uitzien
300 Ik kom met haast, roept Jezus' stem
301 De Heer verschijnt te middernacht!
302 Wij weten het uur niet, dat Jezus ziet keren
303 En zij komen van oost en zij komen van west
304 Eens zal de dag vol blijdschap zijn
305 Er is een overheerlijk land
306 Eens, als de bazuinen klinken
307 Jezus leeft in eeuwigheid
308 Ik zie een poort wijd open staan
309 'k Ben reizend naar die stad
310 In een punt van de tijd zal Hij komen
311 O, denk aan het huis bij de Heer
312 Zullen wij ook eenmaal komen
313 Nu Christus regeert, is mijn ik van de troon
314 Wij hebben een heerlijke Koning
315 Christus bouwt zijn rijk met vrede
316 Wij zijn op reis naar de hemel
317 Abba, Vader, U alleen
318 Heer, God, U loven wij
319 Bron van licht en leven
320 Dankt, dankt nu allen God! Zingt Hem uw lofgezangen
321 Geeft Jezus eer
322 Dankt, dankt de Heer!
323 Dank U voor deze nieuwe morgen
324 De nacht verdween, 't is helder dag!
325 Geprezen zij de Heer
326 Gij dienaars van Hem
327 God, U bent groot in al wat u deed
328 Geprezen is God op zijn heilige troon
329 Gods eigen Zoon kwam tot ons op aard'
330 Getrouw is God
331 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
332 Prijst Hem, prijst Hem (de Vries)
333 Eer komt toe aan God de Vader
334 Grote God, wij loven U
335 Heilig, heilig, heilig (Eijer)
336 Heerlijk is uw naam
337 Jezus, voor U is alle eer
338 Mijn God, ik zal u verhogen
339 Majesteit
340 Kroon Hem met koningskroon
341 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
342 Heilige Vader, zo lief had U de wereld
343 Komt nu met zang van zoete tonen
344 Komt laat ons zingen al te zaam
345 Koning Jezus, wij verhogen U
346 Looft de Here, prijst zijn daden
347 Machtig God, sterke Rots
348 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
349 O, liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand
350 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
351 Loof de Koning, heel mijn wezen
352 Lof, eer en macht en heerlijkheid
353 Jezus, mijn Heiland, krachtig is uw liefde
354 Mijn Jezus, ik hou van U
355 Prijst nu de Heer, de glorie van zijn macht
356 Samen in de naam van Jezus
357 Verblijdt u in Jezus, uw Heer
358 Voor Uw liefde, Heer Jezus
359 Wie is als God, de hoogste Heer?
360 Wij knielen voor uw zetel neer
361 Wij prijzen U, God, voor de komst van uw Zoon
362 Wijsheid en goedheid
363 Zingt een nieuw lied, alle landen
364 Zingt een nieuw lied voor de koning
365 O, had ik duizend tongen meer
366 Ik bid U aan, o God van mensen
367 Ik wil zingen van mijn Heiland
368 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
369 In de armen van mijn Heiland
370 Als Gij, o Heer, mijn leven beoordeelt
371 In diepe diepten van geluk
372 Gezegende Jezus, uw leven in 't hart
373 Heel mijn leven geef 'k aan Jezus
374 Ga nu uw gang, Heer
375 O, kom in mijn hart, Heer Jezus
376 Zoals ik ben, 'k pleit anders niet
377 Daar is een Helper, groot van kracht
378 Aanschouw de Schepper van 't heelal
379 Bouw op God, verwacht Zijn zegen
380 Beveel gerust uw wegen, al wat uw leven deert
381 De Heer is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun
382 Als Hij maar van mij is
383 Diep, diep, Heer, aan uw voeten
384 Een vaste burcht is onze God, een bolwerk
385 Een wondere Heiland is Jezus, mijn Heer
386 Elk uur, elk ogenblik
387 Er zijn geheimen die je God kunt zeggen
388 Er komen stromen van zegen
389 Ik geloof in God de Vader, die, almachtig, wijs en goed
390 Genade Gods, verrassend goed
391 Groot is uw trouw, o Heer
392 Ga mij niet voorbij, o Heiland
393 God is mijn licht, mijn zielsbehoud
394 Heel de weg leidt mij mijn Heiland
395 In tijden van nood
396 Heeft Hij ons bidden opgevangen
397 Ik heb de vaste grond gevonden
398 Ik weet niet waarom Gods genâ
399 'k Heb Jezus lief! Hij is mijn God en Heer
400 Jezus' liefde draagt mijn leven
401 Jezus, U mijn kracht en leven
402 Maak mij uw dienaar, Heer
403 Kortstondig zijn wij als het koren
404 Laat de twijfel in mij zwijgen
405 Mij is erbarming overkomen
406 Liefde boven elke liefde
407 Vertrouw op God, die aard' en hemel schiep
408 Leid, goede herder, leid ons
409 Met een eeuw'ge liefdeband
410 't Scheepje onder Jezus' hoede
411 O hoe diep is Jezus' liefde
412 Nader, mijn God, bij U, steeds naderbij
413 Mijn Jezus, als aan U ik denk
414 Wat een omkeer heeft God in mijn leven gebracht
415 O, wat een zekerheid werd mijn deel
416 Wie in nood gezeten
417 Op bergen en in dalen
418 U biedt, Heer Jezus, rust mij aan
419 Ster die 'k mag aanschouwen
420 Zo lief had God de wereld
421 Wij hebben de verlossing
422 Van U zijn alle dingen
423 Zijn liefde zocht mij teder
424 Vaste rots van mijn behoud
425 Waar God, de Heer het leven leidt
426 U heb ik lief, mijn God en Vader
427 Wilt u weten waarom Jezus meer dan alles is voor mij
428 Wie zou ik zonder mijn Heer zijn geweest
429 U bent gedoopt in Christus naam
430 O goede dag van Jezus' dood
431 Zo vrolijk als een vlinder
432 Eens op aarde sprak de Heiland
433 In de pracht van taal en teken
434 Heiland, 'k heb uw stem vernomen
435 De Here zoekt heden die mens zonder toekomst
436 O machtige Heer, die de wateren draagt
437 O, zee van Gods liefde
438 Wij staan, Heer, in gedachten
439 Wij bidden: Onze Vader
440 Het heilig avondmaal, als Gods verlossingswoord
441 Brood uit de hemel, voor allen gebroken
442 Gedenken wij dankbaar de daden
443 Gaf Jezus ook voor mij Zijn bloed
444 Houden wij in gedachtenis het Woord
445 U mag ik kennen, o Heer
446 Wij willen, Heer, uw dood belijden
447 O God, die droeg het voorgeslacht
448 Bijeen geroepen uit onze huizen
449 De kerk van alle tijden
450 Bewaar de eenheid van Gods Geest
451 Denk aan 't geloof van 't voorgeslacht
452 Geroepen door de Heer die leeft
453 Gemeenschap en gemeente
454 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (Oosterhuis)
455 Aan wat op aarde leeft
456 Heer Jezus, sluitsteen der gemeente
457 God is tegenwoordig, God is in ons midden (Schulte Nordholt)
458 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan
459 Door de nacht van strijd en zorgen
460 De dag, door U aan ons gegeven
461 Gezegend is de band
462 God maakt ons dienstbaar aan zijn werk
463 Hier in uw huis zijn wij saamgekomen
464 De koninkrijken dezer aard
465 Heer Jezus, U roept ons bijeen
466 In Christus is geen oost en west
467 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
468 Wij zingen van genade
469 U is altijd mijn hart gewijd
470 Weest paraat N-B-J-B-ers
471 Heer ik geef m' aan u volkomen
472 In het centrum van mijn hart, Heer
473 O Lam van God, voor mij op aard' gekomen
474 O Heer, die mij hebt vrijgekocht
475 Ik wandel in het licht met Jezus
476 Wij hebben een machtige Heiland
477 Heiland, U bracht eens verlossing voor mij
478 Heer, leer m' uw wil verstaan
479 Laten wij met Jezus wand'len
480 Vader, leid mij dag aan dag
481 Komt, laat ons voortgaan, kind'ren
482 Ik geloof en daarom zing ik
483 'k Moet de Heiland met mij hebben
484 Leid mij Heer, o machtig Heiland
485 Laat m' in U blijven, groeien, bloeien
486 Wie hier om Jezus' wille verlaten
487 Meester, men zoekt U wijd en zijd
488 Buiten U, o Heer, kan mijn ziel niet leven
489 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom
490 U behoort geheel mijn leven
491 Door de wereld gaat een woord
492 Neem mijn leven, laat het Heer
493 Wat de toekomst brengen moge
494 Voorwaarts, Christenstrijders
495 Wandel vertrouwend maar achter Hem aan
496 Dierb're Heiland, mijn verlosser
497 God, ik wil op U vertrouwen
498 Wie zich eens gaf aan Jezus
499 Strijd elke dag de goede strijd!
500 Heer, wij staan hier voor uw zaak
501 Neem de naam van Jezus mede
502 Ik wil jou van harte dienen
503 Almachtig God, o heilig God
504 Als een herder wil God omzien
505 U geldt de zaak, uw roem en eer
506 Wij hebben een woord voor de wereld
507 Christus zoekt naar al die mensen
508 Is uw leven voor and'ren ten zegen
509 Grijp toch de kansen
510 Heerlijk evangeliewoord
511 Geen wereld vol van zonden
512 Mij wil de Heiland gebruiken
513 Kind'ren Gods, de dag gaat lichten
514 Verlosser, redder, Heer, moog' onze tong U prijzen
515 Heer der wereld, grote dingen
516 Wij loven Jezus, die in ons bestaan leefde
517 Als het leven pijn doet
518 Nooit zag 'k een vriend
519 Droog met uw wind mijn tranen
520 Als ik maar weet, dat hier mijn weg
521 Lof, lof aan God, de herder van ons, mensen
522 Er is één weg die uit de diepte leidt
523 Laat ons nu vrolijk zingen!
524 Ga niet alleen door 't leven
525 O Jezus Christus, licht ze bij die leven
526 O Heer, die onze Vader zijt
527 Geef de Heiland 't roer in handen
528 Geef uw lot in handen van uw Vader
529 Wij slaan de armen om elkaar
530 Heer, U bent mijn eeuwig erfdeel
531 Veilig in Jezus' armen
532 Meer dan een moeder troost Hij mij
533 Geprezen zij de Here
534 Wat een vriend is onze Jezus
535 Weet wie je bent: jij bent uniek
536 Als de zon gaat dalen en de schaduw groeit
537 Verbazing grijpt ons allen aan
538 Als een hert dat verlangt naar water
539 God is hier, Hij wil ons zeeg'nen
540 Blijf mij nabij, wanneer het avond is
541 Heer ik hoor van rijke zegen
542 Schenk mij vergeving, Heer
543 Doorgrond mijn hart
544 Vader, vol van vrees en schaamte
545 Heer, help mij winnen
546 Vader 'k wil U danken
547 Ga met mij mee, o Heer
548 Geef vrede, Heer, geef vrede
549 Wij willen danken en bidden
550 Heer, wees mijn gids
551 Heft uw harten tot God omhoog
552 Leer mij uw weg, o Heer
553 'k Wil U, o God, mijn dank betalen
554 Leid, vriend'lijk licht, mij als een trouwe wacht
555 Kyrie eleison
556 O, uur van intensief gebed
557 Wij bidden voor de overheid
558 Heer, neem mijn hand, ik ben zo moe en kwetsbaar
559 Vader, wil ons thans vereren met uw tegenwoordigheid
560 Houd U mijn handen beide met kracht omvat
561 Christus is het leven, sterker dan de dood
562 Is hier een hart, door vrees verward
563 O, wat zegt uw hart van Jezus
564 Vriend'lijk, zachtmoedig roept Jezus de zijnen
565 Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God
566 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
567 Ga niet naar huis zonder Jezus
568 De trouwe Heiland is nabij
569 Wij willen graag vertellen
570 Ik heb een Heiland
571 De stem van Jezus klonk zo schoon
572 Kom tot Uw Heiland, wacht langer niet
573 Zie Ik, de Heer, sta aan de deur
574 Hebt u tijd en plaats voor Jezus
575 Er ruist langs de wolken
576 Ga naar Jezus, Hij wil zorgen
577 De zegen van de Heer uw God
578 God heeft Adam diep doen slapen
579 Eens was in de hof van Eden
580 Wij bidden om uw zegen, Heer
581 God die in het begin uit aarde
582 Wij loven U, o God en Heer
583 Ga verder nu, niet twee maar één
584 Er is een Verlosser
585 Wij, zusters, hier samengekomen / NBVB-lied
586 Gelijk een landman, moe van 't ploegen
587 Geef ons, Heer, uw gunst tot geven
588 't Jaar heeft haast zijn loop volbracht
589 Wilhelmus van Nassouwe
590 De gena van Jezus Christus
591 Zegen ons Algoede
592 Moge God u voorspoed geven
593 Ach, blijf met Uw genade
594 Daal bij 't huiswaarts gaan uw zegen
595 Genade wensen wij en vrede van de Heer
596 Zie onze kind'ren tot U gaan
597 Zie nu gelovig naar omhoog
598 In de holte van Gods hand