Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Op Toonhoogte/Omnummerlijst

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Op Toonhoogte
Optoonhoogte.jpg

Omnummerlijst Op Toonhoogte, editie 2005 en editie 2015 Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de volgorde in de meest gewenste kolom voorrang te geven in de sortering.

(NB Door Lydia V. met bundel erbij gecontroleerd t/m lied 23 (op 13 november 2018). Veel liedtitels zijn in de uitgangslijsten later gecorrigeerd maar niet in deze lijst dus dit kan soms op een dwaalspoor leiden )


Nummer 2015 Nummer 2005 Beginregel
1 40 Welzalig de man, die niet wandelt (naar Psalm 1)
2 41 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (naar Psalm 8)
3 - Hoelang nog? (naar Psalm 13)
4 - Ik val niet uit zijn hand / Mijn God, ik kom naar U (Psalm 16)
5 1 De hemel roemt de Heer (Psalm 19)
6 42 Mogen de woorden van mijn mond (naar Psalm 19)
7 43 De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lust (naar Psalm 23)
8 - De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets / Mijn Herder
9 - De Heer is mijn herderUw rust in mijn wereld (Psalm 23)
10 2 Here, maak mij uwe wegen (Psalm 25)
11 - Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here (Psalm 27)
12 4 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven (Psalm 32)
13 5 Komt nu met zang en roert de snaren (Psalm 33)
14 6 Uw goedheid, Heer, is hemelhoog (Psalm 36)
15 7 't Hijgend hert, der jacht ontkomen (Psalm 42)
16 45 Als een hert dat verlangt naar water (naar Psalm 42)
17 8 O Here God, kom mij bevrijden (Psalm 43)
18 9 Juicht, o volken, juicht (Psalm 47)
19 10 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht (Psalm 51)
20 46 Create in me a clean heart (naar Psalm 51)
21 - Wilt U mij nog wel zien / Schone start (Psalm 51)
22 11 Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord (Psalm 56)
23 57 Heb medelijden, God / Hoe sterk U bent (Psalm 57)
24 12 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer (Ps 62)
25 13 De stilte zingt U toe, o Here (Ps 65)
26 - Heer, zegen ons (God zegent ons)
27 14 God zij ons gunstig en genadig (Ps 67)
28 15 Maar 't vrome volk, in U verheugd (Ps 68)
29 16 Geef, Heer, de Koning uwe rechten (Ps 72)
30 17 Nu blijf ik bij U voor altijd (Ps 73)
31 - Wie buiten U heb ik in de hemel (Altijd bij U
32 18 Gedenk niet meer aan 't kwaad (Ps 79)
33 19 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot (Ps 84)
34 58 Wat hou ik van uw huis
35 20 Leer mij naar uw wil te hand'len (Ps 86)
36 21 Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede (Ps 87)
37 22 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen (Ps 89)
38 - De Heer is je schild en je bevrijder (Mijn toevlucht)
39 23 De Heer regeert, de hoogste Majesteit (Ps 93)
40 24 Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE, zing aarde (Ps 96)
41 - Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer
42 - De Heer is koning
43 48 De Heer regeert
44 25 Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE(Ps 98)
45 49 Juicht aarde, juicht alom de Heer
46 26 Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten (Ps 103)
47 27 Looft God de Heer, en laat ons blijde (Ps 105)
48 28 Mijn hart, o Hemelmajesteit (Ps 108)
49 29 God heb ik lief, want die getrouwe HEER (Ps 116)
50 50 Looft de Here, alle gij volken
51 - Zing mee voor God (Met ons)
52 30 Laat ieder 's Heeren goedheid loven (Ps 118)
53 31 Welzalig zijn d' oprechten van gemoed (Ps 119)
54 448 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
55 32 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen (Ps 121)
56 51 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Zimmer)
57 60 Ik kijk omhoog naar de hoge bergen
58 52 Wie op de Heer vertrouwen
59 33 Uit diepten van ellenden (Ps 130)
60 61 Uit de diepten
61 34 Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk (Ps 133)
62 53 Hiney ma tov ooma nayim
63 - Hoe mooi en hoe heerlijk (Familie)
64 35 Looft, looft nu aller heren HEER (Ps 134)
65 - Kom op! Vertel hoe goed de HEER is / (Zegen de Heer)
66 - Looft de Heer, want Hij is goed (Ps136)
67 36 'k Zal met mijn ganse hart uw eer (Ps 138)
68 37 Heer, die mij ziet zoals ik ben (Ps 139)
69 54 Heer, U doorgrondt en kent mij
70 - U kent mij door en door (Open boek)
71 - God, ik adem om van U te zingen / Adem om te zingen
72 38 Prijs de Heer met blijde galmen (Ps 146)
73 39 Halleluja! laat opgetogen (Ps 149)
74 - Alle eer aan God (Loflied, strijdlied)
75 - Looft God, looft Zijn naam alom (Ps150)
76 63 Daar is uit 's werelds duist're wolken
77 64 Eer zij God in onze dagen
78 65 Ere zij God
79 - Go, tell it on the mountain
80 - Heft op uw hoofden, poorten wijd
81 67 Hoe zal ik U ontvangen
82 68 Hoor, de eng'len zingen de eer
83 69 Ik kniel aan uw kribbe neer
84 70 In Bethlehems stal
85 - In de donkere nacht (In het licht)
86 71 In de stad van koning David
87 72 Jubel het uit
88 - Kom tot ons, de wereld wacht
89 73 Komt allen tezamen
90 74 Komt, verwondert u hier, mensen
91 75 Laat ieder het horen
92 77 Lof zij de God van Israël
93 78 Midden in de winternacht
94 79 Mijn ziel verheft Gods eer
95 80 Nu daagt het in het oosten
96 81 Nu zijt wellekome
97 82 O kom, o kom, Immanuël
98 - Oh holy night
99 207 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
100 83 Stille nacht, heilige nacht
101 84 Te middernacht geboren
102 - Volheid van genade
103 - Want een kind is ons geboren
104 85 Wij trekken in een lange stoet
105 - Wijs mij de weg naar Bethlehem
106 86 Zo laat Gij, Heer, uw knecht
107 87 Christus, onze Heer, verrees
108 88 Daar juicht een toon
109 89 De hemel juicht
110 - De Vader die de Zoon een beker reikt (Getsémane)
111 91 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
112 92 God dank! Laat iedereen het horen
113 - Hier is Hij, de mens, de Zoon van God (Zie de mens)
114 94 Hij kwam bij ons, heel gewoon
115 95 Ik wil zingen van mijn Heiland
116 96 Is dat, is dat mijn Koning
117 97 't Is middernacht, en in de hof
118 98 Jezus leeft en ik met Hem
119 100 Jezus, leven van mijn leven
120 99 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven( Ik ben zo dankbaar)
121 101 Lam Gods, dat zo onschuldig
122 - Lam van God
123 102 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
124 104 Mijn Jezus, ik houd van U
125 105 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
126 107 O hoofd, bedekt met wonden
127 108 Omdat Hij leeft (Because He lives)
128 109 U stierf voor mij, mijn Jezus
129 110 U zij de glorie opgestane Heer
130 111 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
131 112 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (Uw genade is mij genoeg)
132 - Zie hoe Jezus lijdt voor mij
133 - Zo lief had God de Vader ons
134 - Als de hemel openbreekt (De wind steekt op)
135 113 Er komen stromen van zegen
136 114 Geest van hierboven
137 115b Kom Heilige Geest, adem in ons midden
138 116 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart
139 117 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods
140 - Kom Schepper God, o heilige Geest
141 118 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
142 - Wat zijn de goede vruchten
143 - Wij leven van de wind
144 120 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
145 121 Dag en nacht, Heer
146 122 Dank U voor deze nieuwe morgen
147 123 De dag, door uwe gunst ontvangen
148 124 Dit is de dag die de Heer ons geeft (This is the day)
149 125 Groot is uw trouw, o Heer
150 - Iedere nacht
151 - In de morgen
152 126 O grote Christus, eeuwig licht
153 127 Stilte over alle landen
154 128 'k Wil U, o God, mijn dank betalen
155 129 Zie ik sterren aan de hemel staan
156 130 Bless the Lord my soul
157 131 Blijf bij ons Heer, wanneer de nacht zal komen
158 - De God van de vrede
159 - Ga met God en Hij zal met je zijn
160 - Geef ons uw vrede (In deze stilte)
161 - Jezus, U bent het licht in ons leven
162 - Life so full I give to you
162 - Overvloedig geef ik u
163 133 O allerhoogste Majesteit
164 134 Onze Vader (Marcel Zimmer)
165 135 Vrede van God
166 136 Vrede zij u
167 137 Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Gebed om zegen)
168 138 Zegen ons Algoede
169 139 Zegen ons Heer
170 - Aan U behoort, o Heer der heren
171 - Al heeft Hij ons verlaten
172 - Al laat de zon zich niet meer zien (Uw liefde laat nooit los
173 140 Al zou de vijgeboom niet bloeien
174 - Als de reis mij zwaar valt (Aan mij zij)
175 - Bij God ben ik geborgen
176 - Blessed assurance
177 - De Heer op wie mijn hart vertrouwt (Wij volgen U Heer)
178 142 Don't build your house
179 143 Een vaste burcht is onze God
180 145 Er is een Verlosser
181 - Everyone needs compassion (Mighty to save)
182 147 Genade, zo oneindig groot
183 - Gezegend is de Vader
184 - God die naar zijn wezen schiep (Wonderlijke raad van God)
185 196 God van trouw
186 148 Gods wijst mij een weg
187 149 Heer, machtig God, ik loof U
188 - Heerser over alle dingen
189 - Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam (Ik zal er zijn)
190 150 Heer, U bent mijn leven
191 151 Ik bouw op U
192 152 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige
193 153 Ik geloof in God, de Vader, Schepper
194 154 Ik heb de vaste grond gevonden
195 - Ik heb slechts één houvast
196 155 Ik vermag alle dingen
197 - Ik zie een poort wijd open staan
198 318 Jezus, hoop van de volken
199 - Jezus alleen
200 - Kom, o bron van zegeningen
201 - Kom, zing voor de Heer (Hoe groot is uw trouw, o Heer)
202 156 Liefde was het, onuitputt'lijk
203 103 Meer dan rijkdom
204 157 Nabij Gods hoog verheven troon
205 - O God, die droeg ons voorgeslacht
206 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed
207 - Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht
208 - Ook al gaat mijn weg (Nooit meer alleen)
209 - Onze hulp en onze verwachting (votum en groet)
210 160 U bent de God die roept (Belijdenis)
211 162 U bent mijn schuilplaats Heer
212 163 Van U zijn alle dingen
213 - Veilig in Jezus' armen
214 - Waar God de Heer zijn schreden zet
215 164 Wat mij dierbaar was
216 165 Welk een vriend is onze Jezus
217 - When peace like a river (It is well with my soul )
218 - Wie maar de goede God laat zorgen
219 - Wie zal ons voeden (Ik ben)
220 167 Wij blijven geloven
221 337 Wij knielen voor uw zetel neer
222 - Zie de stroom van Jezus' liefde
223 168 Aan uw voeten Heer
224 - Bewerk ons hart, o God (Laat ons Christus zien)
225 169 Door de wereld gaat een woord
226 - Eén is de Heer, de God der goden
227 - Een rijke schat van wijsheid
228 170 God heeft het eerste woord
229 171 Here Jezus, om uw woord
230 - Het Woord van God
231 172 Hier in uw heiligdom
232 174 Jezus die langs het water liep
233 - Spreek, o Heer, door uw heilig Woord
234 - Stil, mijn ziel, wees stil
235 - Verberg mij nu (Stil)
236 178 Wees stil voor het aangezicht van God
237 179 Woord voor ons geschreven
238 180 Zoekt eerst het koninkrijk van God
239 - Al mijn zonden, al mijn zorgen (De rivier)
240 - De zonden zijn vergeven
241 182 Door uw genade, Vader
242 - God enkel licht
243 183 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
244 185 Heer, uw bloed dat reinigt mij
245 186 Jezus neemt de zondaars aan
246 187 Maak mij rein voor U (Dwars door het vuur)
247 188 O Heer, de nacht komt over ons
248 189 O Heer, die onze Vader zijt
249 190 Vader, vol van vrees en schaamte
250 192 Vaste rots van mijn behoud
251 - Als alles duister is
252 194 Een machtig Maker ( Hij kent mijn naam)
253 195 Geef vrede, Heer, geef vrede
254 - Grote God, zie ons verlegen
255 198 Heer, ontferm U over ons
256 - Hoe lang nog tot uw vrede komt (Nu laat U mij in vrede gaan)
257 201 Jezus, ga ons voor
258 202 Leer mij uw weg, o Heer
259 203 Mijn hart wacht stil op U, o Heer
260 204 Nog voordat je bestond (Kom tot de Vader)
261 205 O Heer, verberg U niet voor mij
262 206 O Lord hear my prayer
263 - Waar bent U God (Wees bij ons)
264 209 Wees mijn verlangen
265 211 Abba, Vader, U alleen
266 - All to Jesus I surrender
267 - Al wat ik ben (Jezus, ik geloof in U)
268 - Dank U mijn Vader voor al uw genade (Jezus' liefde voor mij)
269 214 Doorgrond mijn hart
270 258 Give me oil in my lamp
271 - God is ons midden
272 215 God is tegenwoordig
273 216 Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij (De kracht van uw liefde)
274 217 Heer, U bent El Elohim
275 - Heer, wees mijn Gids
276 - Heer, wijs mij uw weg
277 220 Houd me dicht bij U (Draw me close to You}
278 221 Ik kniel neer en belijd
279 227 Jezus, alles geef ik U
280 228 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
281 - Jezus, U blijft niet op afstaan staan (U bent hier)
282 229 Jezus vol liefde
283 230 Kom, nu is de tijd: aanbid Hem
284 231 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
285 233 Machtige Heer, grote Verlosser
286 235 Neem mijn leven, laat het, Heer
287 236 Niemand is als U
288 237 O Vader, die de Landman zijt
289 - Open the eyes of my heart
290 239 Over al wat leeft (Regeer in mij)
291 444 'k Stel mijn vertrouwen
292 242 U die mij geschapen hebt
293 244 Vader, mijn God, ik aanbid U (Laat uw vrede heersen)
294 289 Vader God, ik vraag me af
295 247 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
296 248 Voor de allerhoogste Heer
297 - Blessed be your name
298 250 Breng dank aan de Eeuwige
299 212 Bron van licht en leven
300 252 Dankt, dankt nu allen God
301 254 De zaligheid is van God
302 - De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)
303 255 Ere zij aan God, de Vader
304 256 Geen and're naam
305 257 Geprezen zij de Here
306 259 Glorie aan God
307 260 Glorie, glorie, glorie aan het Lam
308 261 Gods volk wordt uitgeleid
309 262 Groot is de Heer
310 263 Grote God, wij loven U
311 265 Halleluja, eeuwig dank en ere
312 - Halleluja! Lof zij het Lam
313 267 Heer, God U loven wij
314 266 Heel de schepping geeft U eer (Hij is Heer)
315 268 Heer, ik prijs uw grote naam
316 218 Heerlijk is uw naam
317 219 Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig
318 269 Hij is verheerlijkt
319 270 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
320 222 Ik kom in uw heiligdom binnen
321 271 Ik wil juichen voor U, mijn Heer
322 - In de naam van de Vader (God maakt vrij)
323 272 Juicht, want Jezus is Heer
324 273 King of kings and Lord of lords
325 232 Licht van de wereld
326 275 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
327 276 Machtig God, sterke Rots
328 - Maak groot onze God (De Koning in zijn pracht)
329 278 Machtige Heer en God
330 279 Majesteit
331 280 Majesteit, Koning in eeuwigheid
332 234 Mijn Jezus, mijn Redder (Juich voor de Heer)
333 281 Mijn Vader, dank U wel
334 282 O Heer, mijn God (Hoe groot zijt Gij)
335 283 O, kom nu en jubel
336 284 Praise God from whom all blessings flow
337 291 Wees blij in de Heer (Rejoice in the Lord)
338 286 Sing hallelujah to the Lord
339 288 U bent heilig
340 - U schiep zon en maan en sterrenpracht (Lof, aanbidding)
341 - U zult altijd voor ons strijden (Zegekroon)
342 243 Vader, ik aanbid U (Father I adore you)
343 246 Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
344 290 Voor uw liefde, Heer Jezus
345 - Wie is als Hij (Prijs Adonai)
346 292 Zegen, aanbidding
347 - De ware kerk des Heren
348 293 Dit breekbaar brood (Avondmaal)
349 294 Eén naam is onze hope
350 - Ga nu heen in vrede
351 295 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
352 296 God is getrouw, zijn plannen falen niet
353 - Heer van uw kerk
354 297 Heer, wat een voorrecht
355 298 Heer, wij zijn bijeengekomen
356 299 Here Jezus, wij zijn nu
357 - In Christus is noch west noch oost
358 - In het water van de doop (doop)
359 - Kom, volk van de verrezen Heer
360 301 Samen in de naam van Jezus
361 302 Sjaloom chaverim
362 303 U maakt ons één
363 - U roept ons samen als kerk van de Heer (Breng ons samen)
364 - U nodigt mij aan tafel (Aan uw tafel)
365 304 We are one in the Spirit
366 306 Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam
367 307 Your hand, o God has guided (One church)
368 308 Zing een nieuw lied voor God de Here (Wit)
369 - Aan de maaltijd wordt het stil (Toon mijn liefde)
370 388 Als je geen liefde hebt voor elkaar
371 310 Dit is mijn gebod
372 - Heer, laat er méér ontferming zijn (Heer ontferm U over ons)
373 312 Ik was hongerig
374 - Ik wil jou van harte dienen
375 - Longing for light, we wait in darkness (Christ be our light)
376 314 Toen ik naar mijn naaste zocht
377 - Come set Your rule and reign (Build Your kingdom here)
378 316 De Heer woont in een stralend licht (Wij verhogen uw Naam)
379 315 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
380 317 Hoort! Een woord van eeuwig leven
381 - In de nacht van ons bestaan (In Jezus Naam)
382 321 Laat heel de wereld het zien
383 319 Laat het feest zijn in de huizen
384 320 Laat uw glorie zien
385 322 Maak ons tot een stralend licht
386 323 O grote God die liefde zijt
387 - O kerk, sta op
388 - O Jezus Christus, licht ze bij!
389 326 Wij gaan op weg (Laat de vlam weer branden)
390 - Alle volken zing luid, jubel het uit (De dag van de Heer)
391 - Door de nacht van strijd en zorgen
392 327 Eens, als de bazuinen klinken
393 330 Er is een dag
394 - In de hemel is de Heer
395 331 Jezus leeft in eeuwigheid
396 332 Kroon Hem met gouden kroon
397 333 Ooit komt er een dag (Tot aan die dag)
398 334 Soon and very soon
399 336 Wat de toekomst brengen moge
400 - Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
401 - Als ik een herder was geweest
402 338 De wijzen, de wijzen
403 339 Een Koning is geboren
404 340 Eeuwenlang geleden (Gloria)
405 341 Er is een Kindeke geboren op aard'
406 - Ga je mee op zoek
407 342 Glorie voor de Koning
408 - God zal met ons zijn
409 - Goed nieuws
410 343 Heel gewoon
411 - In een stalletje
412 - In het begin
413 - Jezus is geboren
414 345 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
415 - Kijk, het is al donker (Jezus is geboren)
416 - Kom naar de stal
417 346 Vader in de hemel (Immanuël)
418 - Vlammetje, vlammetje
419 - Want een kind is ons geboren (Immanuël)
420 347 Wij zijn de herders (Wij aanbidden Hem)
421 348 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan
422 - Zijn naam is Jezus
423 349 Zo lang gewacht
424 - Als ik lees in de Bijbel
425 350 Als ik m'n ogen sluit
426 351 Alzo lief had God de wereld
427 352 De Heer is waarlijk opgestaan (Modderman)
428 - Een steen op het graf
429 - Heel alleen in de hof
430 - Hosanna, hosanna, we maken een rij
431 353 Jezus, ik wil U bedanken
432 - Klap in je handen van blijdschap (Lied van het feest)
433 354 Maria kwam bij het graf (Hij leeft)
434 - Omdat de Heer verrezen is (Zeg het voort)
435 355 Waarom bleef U zo stil
436 - Wat een vriend
437 - Weet je dat de lente komt
438 - Wij zwaaien met takken (Palmpasen)
439 - Door de kracht
440 - Een vlammetje hier (Vlammetjes)
441 356 Elk oog zal Hem zien (Op de Wolken
442 - Geest van God
443 - Ied're dag ieder uur (In vuur en vlam)
444 357 Ik moet weggaan
445 358 't Is feest vandaag
446 360 Toen de Heer was opgestaan
447 - O Heilige Geest
448 361 Vul mij met uw Geest
449 - Vuur uit de hemel
450 362 In het begin lag de aarde verloren
451 363 Het water steeg wel hoog
452 - Klop, klop, klop
453 - God zei: Noach bouw een boot (Ken je dit verhaal)
454 365 Abraham, Abraham
455 366 Jozef zoekt zijn grote broers
456 367 Klein, klein kindje
457 368 De koning van Egypteland
458 369 Jericho had muren (De muren van Jericho)
459 - De tempel ligt al stil (Samuel)
460 371 David met zijn slinger
461 - Wat was dat? Dat was Goliath
462 372 Al ligt de hele stad aan stukken (Zoals Nehemia)
463 373 Daniël, Daniël
464 374 Jona, Jona
465 375 Aan de oever van het meer
466 377 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
467 379 In een scheepje overzee
468 380 Laat de kind'ren tot Mij komen
469 382 Vijfduizend mensen waren (Vijf broden en twee vissen)
470 - Wil je wel geloven dat het groeien gaat
471 - Zacheüs is een tollenaar
472 - A van almachtig
473 385 A B C
474 387 Als je bang bent of onzeker (Er is altijd plaats voor jou)
475 376 Als je bidt zal Hij je geven
476 389 Als je gelooft in de Here Jezus
477 - Ben je bang (vertel het maar)
478 390 Ben je groot of ben je klein
479 391 Bewaar je oog
480 - Bij de troon van God
480 - Schatkist vol gebeden
481 392 Blij, blij, m'n hartje is zo blij
482 393 Dank U voor de wond'ren die gebeuren
483 - Dank U wel
484 394 De Heer is mijn Herder, Hij is alles (Zimmer)]]
485 395 De Here zegent jou
486 - De vogels zingen luid
487 - De zegen van God
488 396 Diep, diep, diep als de zee
489 397 Dit is mijn hand en dat mijn voet
490 - Eén ding weet ik zeker
491 398 Een rivier vol van vrede
492 400 Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft
493 - Ga in vrede
494 - Gewoon maar een knecht
495 401 God die alles maakte
496 - God heeft een plan met je leven
497 402 God kent jou vanaf het begin
498 403 'k Heb Jezus nodig
499 408 Heer, ik wil U aanbidden
500 - Heer in de hemel (Koning over alles)
501 409 Heer, U kent mij als geen ander
502 - Heer, onze Heer
503 405 Hé, kom je kijken (Kom en zie)
504 410 Here der heren
505 - Here, maak mij uw wegen bekend
506 411 Het wordt stil in mijn hart
507 407 Hé, wil jij mijn vriendje zijn
508 412 Hier in dit leven
509 413 Hij heeft de hele wereld in zijn hand
510 414 Hij is machtig
511 415 Ho! Stop!
512 416 Hoger dan de blauwe luchten
513 417 Ik ben nooit alleen
514 418 Ik ben veilig in Jezus' armen
515 - Ik ga slapen ik ben moe
516 419 Ik heb een plekje voor Jezus
517 421 Ik kijk omhoog naar de bergen
518 422 Ik neem even de tijd
519 - Ik volg de Heer
520 423 Ik wens je…
521 - Ik wil even bij U komen
522 424 Ik zag een kuikentje
523 425 Ik zal de Here God liefhebben
524 426 Ik zit op het puntje van m'n stoel
525 427 In de B-IJ-B-E-L
526 428 In de herfst verdort het gras (Het woord van onze God)
527 - Is er troost
528 429 Is je deur nog op slot?
529 - Ja is ja
530 430 Je hoeft niet bang te zijn
531 431 Jezus is de goede Herder
532 432 Jezus is de morgenster
533 433 Jezus is…
534 434 Jezus, open mijn oren
535 435 Jezus roept alle kleine kinderen
536 - Juich, doe mee allemaal
537 436 Kijk daar een metselaar (Samen)
538 439 Laat zo je licht maar schijnen
539 440 Lees je bijbel, bid elke dag
540 441 Maak een vrolijk geluid
541 - Mijn God is zo groot
542 442 Onze Vader, die in de hemelen zijt (Zuiderveld)
543 443 Stap voor stap
544 - Stel je voor
545 445 Tot zeven maal zeventig maal
546 - Twee keer twee is vier (Reken maar)
547 446 U alleen wil ik aanbidden
548 - U bent de God die mij leidt (Namen van God)
549 - U bent machtig (U bent die U bent)
550 447 U weet wat ik denk
551 449 Vader in de hemel
552 450 Vader, wij danken U
553 451 Vertel het aan de mensen
554 452 Voor al uw goede gaven, Heer
555 453 Voor de zieken - voor de armen (Kom aan boord)
556 456 Wees niet bang
557 457 Weet je dat de Vader je kent (Een parel in Gods hand)
558 458 Wereldnieuws
559 - We zijn op deze wereld met zovelen (Leer ons om te delen)
560 - Who's the King of the jungle
561 - Wie durft het aan
562 459 Wij willen samen vieren
563 460 Wij zullen opstaan
564 463 Zie de zon
565 464 Zing, zing, zingen maakt blij
566 465 Zit je in het donker (Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn)
567 466 Zoals klei in de hand van de pottenbakker
568 - Help mij om stil te zijn
568 - Zo groot en zo machtig
- 3 God is mijn licht, mijn heil wien (Ps 27)
- 44 De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets
- 47 Kom laat ons buigen voor de Heer
- 55 Israël, verheug u in uw maker
- 56 Halleluja, looft God in zijn heiligdom
- 59 Mijn Heer, U bent de generaties door
- 62 Blaas de bazuin en sla de trom
- 66 Het is al nacht in Bethlehem
- 76 Licht in de nacht
- 90 Een hoop die zeker is
- 93 Het is volbracht
- 106 Nu is het Pasen
- 119 Vader, daal nu met uw Geest neer
- 132 Mijn vrede laat ik u
- 141 Dag aan dag
- 144 Elke dag wil ik zingen van uw liefde
- 146 Geliefde, Gezegende
- 158 Once I thought that love was meant
- 159 U bent als de zon op mijn gezicht
- 161 U bent "Ik ben" op de troon
- 166 When I see the stars
- 173 Holy words
- 175 Laat mij alleen met God
- 176 Schenk ons kracht uit uw stilte
- 177 Thy word
- 181 De woorden die U sprak, Heer
- 184 Hoe kan ik verder leven (Als er vergeving is)
- 191 Vader waar bent U
- 193 'k Ben een schip in de storm
- 197 Heel mijn ziel roept naar U
- 199 Hoe lang, o God, vergeet U mij
- 200 In het woud van donker wachten
- 208 Waar zal ik heengaan
- 210 Zie mij staan, Heer, bij de klaagmuur
- 213 De muziek vervaagt
- 223 Ik wil leven door uw Geest
- 224 In moments like these
- 225 In my life, Lord
- 226 In uw aanwezigheid
- 238 O mijn ziel, sta op en prijs je Maker
- 240 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
- 241 U bent mijn anker
- 245 Vader van eeuwigheid
- 249 Waardig, o waardig bent U, Heer
- 251 Come let us sing
- 253 De woestijn zal bloeien als een roos
- 264 Halleluja (Agnus Dei)
- 274 Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen
- 277 Machtig is de naam van de Heer
- 285 Prijs God, de Heer die ons leven is
- 287 Sta op, o kind'ren van Israël
- 300 Maak ons een leger, o Heer
- 305 Wees standvastig, onwankelbaar
- 309 Breng daar samen
- 311 Draag de last, die de ander buigt
- 313 Packing up the dreams God planted
- 324 Wees blij, want Hij, Koning Jezus
- 325 Vader van de schepping
- 328 De Hemel zal niet wachten
- 329 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom
- 335 Spoedig zal komen de hemelse Heer
- 344 Hoor de klokken in de toren
- 359 Toen Jezus terugging naar de hemel
- 364 Eén twee hop
- 370 Samuël hoort 's nachts een stem
- 378 Er is geen plaats (Zacheus)
- 381 Vier mannen en een zieke vriend
- 383 Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt
- 384 Wie mijn woorden hoort
- 386 Al ziet geen mens je zitten (Ik ken je wel)
- 399 Er gaat een bonte stoet
- 404 'k Heb een beurs die niet oud wordt (Hij is Koning)
- 406 Hé, luister mee
- 420 Ik heb vannacht gehuild
- 437 Kijk eens om je heen
- 438 Laat ons met elkander
- 454 Wat moet ik voor and'ren doen
- 455 We hebben allemaal wat
- 461 Zeg mij uw naam dat ik U ken
- 462 Zegen de kind'ren, Heer
- 467 Zondag, maandag, dinsdag