Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen
op last van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde kerk, uitgegeven ten voordele van de algemeene fondsen dier kerk
Vervolgbundel.png
Nr. Titel Beginregel
193 Lofpsalm De Heer is God, een enig Heer
194 Lofzang aan God Van U zijn alle dingen
195 Des Vaders groote liefde Welk een liefde, vol van leven
196 Eindloos houdt Gods liefde stand Eind'loos houdt Gods liefde stand!
197 Wat God doet, is welgedaan Wat God doet, dat is welgedaan
198 Het lied van den Goeden Herder De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lust
199 Ontwaak, gij die slaapt Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn
200 Jezus houdt wat Hij belooft Ene kudde zal 't eens zijn
201 De Goede Herder Mijn goede Herder is de Heer!
202 Aan den eindpaal 'k Heb den goeden strijd gestreden
203 De Zaligsprekingen Zalig zijn de geestlijk armen
204 Gemeenschap met Jezus Laat ons saam met Jezus wand'len
205 Laat me in U blijven Laat me in U blijven, groeien, bloeien
206 Christelijke liefde Zielen, die den hemel zoekt
207 Het Christelijk Huisgezin Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen
208 De dag des Heeren Roemt 's Vaders welbehagen
209 Zondagslied Wees gegroet, gij eersteling der dagen
210 Evangelie-prediking God, uw woord heeft eeuwig waarde
211 Bij de inwijding eener Kerk God des vredes, heil en vrede
212 Bij de inwijding eener Kerk Onz' eerste toon vermeld' uw eer
213 Bij de bevestiging van een Evangeliedienaar Heft nu dankend 't hart naar boven
214 Bij de komst eens Evangeliedienaars De wereld is uw akker, Heer
215 Bij de komst eens Evangeliedienaars Gij zijt ten hemel opgestegen
216 Bij de intrede van een Evangeliedienaar God, uw dienaar staat gereed
217 Bij den Doop God en Vader, neem dit kroost
218 Bij den Doop Verheerlijkt Hoofd
219 Bij den Doop Zie op ons neer naar uw barmhartigheid
220 Bij bevestiging van lidmaten Schaart u om de goede Herder
221 Bij bevestiging van lidmaten Jezus Christus, heil der aarde
222 Bij het Avondmaal Zou, Jezus, U ons hart vergeten
223 Bij het Avondmaal Wijk thans, o wereld, uit mijn oog
224 Bij eene huwelijksinzegening U zeeg'ne God
225 Bij eene huwelijksinzegening na het gebed Zo zij het, God van liefd', uw vrede
226 Bij eene huwelijksinzegening Gij hebt den heil'gen band van d' echt
227 Voorbereiding tot het Kerstfeest Verhoogd zij 't dal, de berg geslecht
228 Voorbereiding tot het Kerstfeest Bereidt, bereidt uw harten
229 Kerstpsalm Daar is uit 's werelds duist're wolken
230 Op Jezus' geboorte Heft aan, heft aan den luiden zang
231 Op Jezus' geboorte D' aarde was in nacht verzonken
232 Het Lam Gods Wie heeft op aard de prediking gehoord
233 Op den Goeden Vrijdag Geef mij, o Heer, die moede ben van 't staren
234 Jezus' opstanding Ja zalig, wie niet ziet en nochtans blijft geloven
235 Op Jezus' hemelvaart Nu klinkt ons vrolijk lofgeschal
236 Op het Pinksterfeest Gezalfde Heer en Koning
237 Uitbreiding der Kerk Wachter op de heil'ge muren
238 Uitbreiding der Kerk Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen
239 Bede om uitbreiding en eenheid der Kerk Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen
240 In donkere tijden Wat, mannen broeders! heft gij 't oog
241 Kerkhervorming Een stem weerklinkt er schoon en luid
242 Kerkhervorming Verrijs, o licht! aan 's hemels trans
243 Kerkhervorming Gedankt zij God, zijn naam zij d' eer
244 Kerkhervorming Triomf! de Heer behoedt zijn Kerk
245 Zendelingslied Slaat d' oogen naar 't gebergte henen
246 Zending onder de Heidenen Weest gezegend, trouwe boden
247 Zending onder Israël Altijd zal de rouw niet duren
248 Bekeering van Israël Waterstromen wil Ik gieten
249 Lied voor zendelingen Straks groeten w' onze moederstranden
250 Bij de wisseling des jaars Komt, laat ons samen nederknielen
251 Oudejaarsavond 't Jaar heeft haast zijn loop volbracht
252 Oudejaarsavond Halleluja, prijs de Onbegonnen'
253 Oudejaarsavond Een jaar zinkt in der tijden nacht
254 Aan den ingang des jaars De lendenen omgord en brandende de lampen
255 In de Lente Wat zijt Gij groot, wat zijt Gij goed!
256 In den Zomer Heft uw ogen langs de velden
257 In den Herfst Waar vloodt g', o vriend'lijk jaargetij
258 In den Winter Het zwerk blijft somber nederhangen
259 Op een' vaderlandschen gedenkdag Hoe straalt uw goedheid telkens weer
260 Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven Zalig, die in Christus sterven
261 Verlangen naar den hemel Ik reis naar den hemel
262 Heerlijkheid des toekomenden levens Deze wereld gaat voorbij
263 Ruste Gods Onze God heeft voor de zijnen

Vertaalde klassieke liederen (Aanhangsel)

Nr. Beginregel
264 Een vaste burg is onze God
265 Geest des Heren, kom van boven
266 Goedertieren is de Heer
267 U zij altijd
268 Wees niet vervaard, gij kleine stoet
269 Jezus is mijn toeverlaat
270 Hoe zal ik U ontvangen (Ten Kate)
271 O hoofd, bedekt met wonden (Ter Haar)
272 Bron der hoogste zaligheden
273 Beveel gerust uw wegen
274 Komt, laat ons voortgaan, kind'ren