Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zangen des Heils/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Nr. Beginregel
1 't Was om 't verlorene te redden
2 Komt tot uw Heiland, komt tot uw Heiland
3 Aanschouw, aanschouw het Lam van God
4 Als wij eens al te zaam daar vergaad'ren
5 Komt vermoeiden, zwaar belaadnen
6 't Is ook voor ons, 't zegevierende leven
7 Mijn Jezus, ik min U, ik weet, Gij zijt mijn
8 Jezus, Uw naam zij d' hoogste eer
9 Op Golgotha daar moest de Heiland lijden
10 O had 'k een hart volkomen rein
11 Ik zie een stroom des levens
12 Wij marcheeren voorwaarts in des Heeren kracht
13 Door Jezus' bloed gered van schuld
14 Bekeer u, bekeer u! Wat zoekt gij den dood
15 't Is Jezus' Bloed, dat maakt ons vrij
16 Eenmaal komt gewis de groote dag van vreugde
17 Jezus, dierb're Heiland
18 Eén met den waren Wijnstok, leef 'k nu door God alleen
19 Zullen we eens elkaar ontmoeten
20 Wie wil voortaan den Heiland volgen?
21 Aan het kruis op Golgotha
22 Gij, Israëls Herder en Heer
23 Wij marcheeren voort
24 Van ied're smet, Heer, rein
25 Luister naar de blijde tijding
26 Ik hoorde Jezus' zachte stem: Vermoeide
27 'k Verliet het land van zonde en dood
28 Aan 't smaadlijk kruishout leed mijn Heer
29 In den strijd dreigt u de moed t'ontzinken
30 'k Las van mannen des geloofs
31 Als ik bij 't kruishout peinzend sta, waaraan
32 Door mijnen Heer geroepen ten strijd
33 Heilssoldaten, jubelt luid
34 Voelt gij u zwak soms, omringd van gevaar
35 Jezus, Uw naam zij d' hoogste eer
36 Rots der eeuwen, troost in smart, laat
37 Gij, Christus, Bron van licht en kracht, zend
38 Gezegende Jezus, Uw leven in 't hart
39 De Paarl van groote waarde is mijn
40 Op, gij kind'ren Gods, ontwaakt!
41 Wilt gij verlost zijn van al uwe smart
42 Wij loven U, God, voor Uw eenigen Zoon
43 Voor zielen! Dit blijft onze leus
44 O Zwerfling, die het licht niet kent
45 Wanneer vindt mijn ziel toch haar rust?
46 Voorwaarts gaan wij door het land
47 Rots der eeuwen, o mijn toevlucht
48 Wij zijn zeilend op de waat'ren
49 Sta op, sta op voor Jezus, soldaten van het kruis
50 Hoor, zondaar, hoe God van omhoog u laat smeeken
51 Vooruit ten strijd, gij eedle heldenscharen
52 O had ik duizend tongen, 'k zong
53 Welk een blijdschap, welk een zegen
54 'k Vond het leven in God
55 Zeg mij toch, hoe word ik gansch rein
56 Ver boven aardsche zorg en pijn
57 'k Ben een Heilssoldaat door de kracht van God gered
58 Er is een bron, gevuld met bloed
59 Gij vraagt mij steeds als 'k bij u kom
60 Altijd met Jezus te wezen
61 Heiland, door 't bloed, eens gestort ook voor mij
62 Laat m' U minnen!
63 De tijd spoedt ras heen; der bazuin luid geschal
64 Heer, ik geef m' aan U volkomen
65 God voert Zelf Zijn soldaten ten strijde
66 O pelgrim, die den zoeten troost
67 Dierb're Heiland, o vervul mij
68 Dierb're Heiland, mijn Verlosser
69 O wat schaamte vult mijn harte
70 De Heiland roept zoo teeder
71 O had 'k een hart volkomen rein
72 Liefde Gods, zoo heerlijk
73 Wij marcheeren door de landen
74 Wij gaan voorwaarts, altijd voorwaarts
75 Hoor de stem van Jezus roepend
76 Van zegepraal tot zegepraal leidt God ons voort
77 Komt, zingt nu weer
78 In het front, daar klinkt de strijdkreet
79 Heiland, U alleen te volgen (LdH)
80 Wij gaan naar het land van de reinen van harte
81 Zijt gij reeds gereinigd door des Heilands kracht
82 Verlossing is ons motto
83 Moedig, soldaten! Snelt moedig ten strijde!
84 Onder het kruis aan des Heilands voet
85 Kan het waar zijn, dat voor mij
86 Op nu ten strijde, sluit Christ'nen u aan
87 Haast u, zondaar, met uw zonden
88 Verborgen in Uw heil'ge wil
89 Komt, heffen wij ons loflied aan
90 Komt, zondaars, tot Jezus, niet langer gewacht
91 God vormt zich een legerschare
92 Heiland, hoor Gij deze bede
93 Keer, afgedwaalde, weer tot God
94 Klaag toch nimmer over wegen
95 Waarmee wordt mijn schuld voldaan?
96 Er is een overheerlijk land
97 Zingen wij van Zijn liefde nog eens
98 O, zie, hoe de Heiland
99 Al de ketenen der zonde
100 'k Verneem Uw liefdestem
101 'k Ben een pelgrim hier beneden
102 Wat toch was de kracht der helden uit Gods Woord
103 Zooals ik ben! Geen pleitgrond, — neen
104 Jezus, Gij mijn kracht en leven
105 Jezus, Redder van mijn ziel
106 Ik richt mijn geest op U, o Heer
107 Zondaar, ach waar doolt gij henen?
108 Voorwaarts gaan wij in het licht
109 Kom Jezus, mijn Heiland
110 Strijders, heft de stem naar boven
111 Komt voorwaarts in den heil'gen strijd
112 Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw
113 Strijders, kampend om het kruis
114 Reeds vele jaren had mijn hart
115 Makkers, gordt u aan ten strijd
116 Zondaars komt, wat zou u hind’ren
117 Kom, zondaar, de Heiland is wachtend op u
118 O vlekloos Lam, ik kom tot U
119 Dank God, ik ben gered
120 Wil Jezus dat één zondaar sterft?
121 Heer, ik geef mijn hart aan U
122 Er is een bron, gevuld met bloed
123 Zondaar, zoekt gij rust en vrede
124 O Lam van God, voor mij op aard gekomen
125 Wij roepen luid door 't gansche land
126 Meer dan verwinnaars! dat is onze leuze
129 Geprezen zij des Heilands Naam (LdH)
131 God gaf Zijn Zoon voor mij
147 Heer, ik geef mijn hart aan U
152 Er is een bron, gevuld met bloed
153 Geen versagen
155 Geprezen zij des Heilands Naam (LdH)
156 O God, Die mij hebt vrijgekocht