Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek voor de kerken/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

NB Deze pagina is nog in ontwikkeling. De inhoudsopgave is nog niet compleet. Aanvullingen zijn welkom!!

Het Liedboek voor de Kerken is verschenen in 1973.

De bundel bevat:

  • 150 Psalmen
  • 491 Gezangen

De inhoud van deze bundel is hieronder opgenomen.

Psalmen

Overzicht van alle psalmen die zijn opgenomen in Liedboek voor de kerken.

De psalmen in deze bundel zijn de berijmde psalmen van 1968, op de Geneefse melodieën (Geneefs Psalter).

1 Gezegend hij, die in der bozen raad - 2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch - 3 O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld - 4 Laat als ik roep mij op U hopen - 5 Laat mij, mijn Koning tot U spreken 6 Heer, toon mij uw genade 7 Here mijn God, Gij hoedt mijn leven 8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 9 Met heel mijn hart zing ik uw eer 10 Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt? 11 Ik schuil bij God 12 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken 13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij? 14 De dwaas zegt in zijn hart: 'er is geen God' 15 Wie zult Gij noden in uw tent 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God 17 Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht 18 Ik heb U lief van ganser harte, Here 19 De hemel roemt den Heer 20 Moge de Heer u antwoord geven 21 O Heer, de koning is verheugd! 22 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken 24 De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein 25 Heer, ik hef mijn hart en handen 26 O Heer, op wie ik pleit 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 28 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here! 29 Gij die hoog verheven zijt 30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd 31 Op U vertrouw ik, Heer der Heren 32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven - 33 Komt nu met zang en roert de snaren - 34 Ik loof den Heer altijd - 35 Twist, Here, met mijn twisters - 36 De zonde die de zondaars vleit - 37 Wees niet afgunstig op de goddeloze - 38 Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren - 39 Ik zeide wel; Nu let ik op mijn weg - 40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht - 41 Heil hem die den geringe helpt in nood - 42 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht - 43 O God, kom mijn geding beslechten - 44 Heer, wat de vaderen vertelden - 45 Met luider stem breng ik de koning hulde - 46 God is een toevlucht t' allen tijde - 47 Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd - 48 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt - 49 Bewoners van de wijde wereld, hoort - 50 De Heer die leeft, de God der goden spreekt - 51 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht - 52 Waarom toch het kwaad zo te prijzen - 53 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' - 54 O God, verlos mij door uw naam! - 55 God, laat mij smekend tot U treden - 56 Wees mij genadig, Heer, want een geweld - 57 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij - 58 Gij hoge raad, bijeengekomen - 59 Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden - 60 O God, die ons verstoten had - 61 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken - 62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer - 63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat - 64 Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen! - 65 De stilte zingt U toe, o Here - 66 Breek, aarde, uit in jubelzangen - 67 God zij ons gunstig en genadig - 68 God richt zich op, de vijand vlucht - 69 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt - 70 Haast U om mij te redden, God! - 71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede - 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten - 73 Ja, God is goed voor Israel - 74 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos - 75 U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer - 76 God wordt geëerd in Israël - 77 Roepend om gehoor te vinden - 78 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen - 79 O God, nu zijn de heidenen gekomen - 80 O God van Jozef, leid ons verder - 81 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! - 82 God staat in 't midden van de goden - 83 Zwijgt niet, o God, verhef uw woord - 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer - 85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer - 86 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden - 87 Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede - 88 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt - 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied - 90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen - 91 Heil hem wien God een plaats bereidt - 92 Waarlijk, dit is rechtvaardig - 93 De Heer is Koning, Hij regeert altijd - 94 Verschijn in lichtglans, God der wrake! - 95 Steekt nu voor God de loftrompet - 96 Zingt voor den Heer op nieuwe wijze - 97 Groot Koning is de Heer - 98 Zingt een nieuw lied voor God den Here - 99 God is Koning - 100 Juicht Gode toe, bazuint en zingt - 101 Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen - 102 Heer, hoor mijn gebed, laat blijken - 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren - 104 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht - 105 Looft God den Heer, en laat ons blijde - 106 Looft nu den Heer, want Hij is goed - 107 Gods goedheid houdt ons staande - 108 Mijn hart is, Heer, in U gerust - 109 God die ik loof te allen tijde - 110 De Here God heeft tot mijn heer gesproken - 111 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem - 112 God zij geloofd en hoog geprezen - 113 Prijst, halleluja, prijst den Heer - 114 Toen Israel uit Egypteland ging - 115 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd - 116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer - 117 Looft, alle volken, looft den Heer - 118 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen - 119 Welzalig wie de rechte wegen gaan - 120 Ik hief mijn stem in vrees en beven - 121 Ik sla mijn ogen op en zie - 122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij - 123 Tot U, die zetelt in de hemel hoog - 124 Laat Israel nu zeggen blij van geest - 125 Wie op den Here God vertrouwen - 126 Toen God de Heer uit 's vijands macht - 127 Wanneer de Heer het huis niet bouwt - 128 Welzalig is een ieder die God van harte vreest - 129 Zij hebben immer van mijn jeugd af aan - 130 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer - 131 O Heer, er is geen trots in mij - 132 Heer, denk aan David en zijn eed - 133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen - 134 Gij dienaars aan den Heer gewijd - 135 Halleluja! looft den Heer - 136 Looft den Heer, want Hij is goed - 137 Aan Babels stromen zaten wij gevangen - 138 U loof ik, Heer, met hart en ziel - 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben - 140 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven - 141 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken - 142 Tot God den Heer hief ik mijn stem - 143 O Here, hoor naar mijn gebeden - 144 Gezegend zij de Heer, die t' allen tijde - 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal - 146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here - 147 Lof zij den Heer, goed is het leven - 148 Halleluja! Prijst God en zingt - 149 Halleluja! laat opgetogen - 150 Looft God, looft Hem overal

Bijbelliederen

Adventstijd

Kersttijd

Epifaniëntijd

Tijd voor Pasen

Paastijd

Hemelvaart

Pinksteren

Trinitatis

Koninkrijk Gods

Kerk

Belijdenis, Doop en Avondmaal

Huwelijk

Ochtend en Avond

Jaarwisseling

Andere Liederen