Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Lof aan de God van Israël

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Gereformeerd Kerkboek Gezang 48 Op Toonhoogte 2015 92 (b) Weerklank 48 Zangbundel Joh. de Heer 531 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Lof aan de God van Israël
De lofzang van Zacharias
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Anka Brands
Genootschap Laus Deo, Salus Populo (b)
Bijbelplaats Lucas 1:67-79
Psalm 105:8-11
Jesaja 9:1
Jesaja 40:3
Maleachi 3:3
Matteüs 3:3
Lucas 3:4
Lucas 1:57-79
Canticum Lofzang van Zacharias
Metrisch 8-8-8-8-8-8-7-10-8-10
Muziek
Componist Wolfgang Dachstein
Melodie An Wasserflüssen Babylon
Herkomst Teutsch Kirchenamt, Straatsburg 1525
Solmisatie 5-6-5-3-5-4-4-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Liturgie Rond de Schriften
Getijde v/d dag Ochtend
Bijbels persoon Zacharias
Thema Verwachting
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 48
Op Toonhoogte 2015 92 (b)
Weerklank 48
Zangbundel Joh. de Heer 531 (b)
119 Gezangen 5 (b)
Psalmberijming van 1773 Gz C (b)
Hervormde Bundel 1938 Gz C (b)
Op Toonhoogte 77

Lof aan de God van Israël is een berijming door Anka Brands van de Lofzang van Zacharias. De melodie is van Wolfgang Dachstein. Een oudere berijming Lof zij de(n) God van Israël was in de traditionele Hervormde psalmbundel (1938) bijgevoegd als Gezang C

Opname beluisteren

Tekst

De tekst van dit lied is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

  • de oorspronkelijke tekst, zoals ook te vinden in 119 Gezangen luidt:

1
Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

2
God had hun, tot hun troost, gemeld,
Hoe Zijn genâ ons redden zou
Van onzer haat'ren wreed geweld;
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw;
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
Van ouds den vaad'ren toegezeid,
En dat Hij wil gedenken
Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,
Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet.

3
Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd,
Wanneer die blijde heildag rees,
Van 's vijands dienstbaar juk bevrijd,
Hem dienen zouden zonder vrees,
Naar 't heilig recht, in ware deugd.
O dierbaar kind, o stof van vreugd,
Geschenk van 't Alvermogen,
Elk noem' u Gods profeet, en geev' u eer;
Gij treedt voor 't aanschijn van den HEER,
En baant Zijn weg door leven en door leer.

4
Dus wordt des HEEREN volk geleid,
Door 't licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

5
Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.

De Lofzang van Zacharias maakt onderdeel uit van de drie cantica die hun oorsprong hebben in het evangelie van Lucas: het Magnificat (de Lofzang van Maria), het Benedictus (de Lofzang van Zacharias) en het Nunc Dimittis (de Lofzang van Simeon).

Ontstaan

Anka Brands gebruikte voor haar berijming de melodie van An Wasserflüssen Babylon, de melodie waarop de Lofzang van Zacharias al sinds de zestiende eeuw door Nederlandse protestanten wordt gezongen. Brands negeerde bij het berijmen bijna alle melismen die componist Wolfgang Dachstein in zijn melodie aanbracht, zoals Johannes Eusebius Voet ook al deed in 1773. Alleen in negende regel heeft Brands een lettergreep op twee noten.

Inhoud

Zacharias zingt zijn lied als hij zij stem weer terug heeft. Vanwege zijn ongeloof over de zwangerschap van zijn vrouw kon hij lange tijd niet spreken. Hij looft God over de redding van Israël. Vervolgens spreekt hij zijn pasgeboren zoon Johannes (de Doper) aan als wegbereider van Jezus. Zacharias noemt Jezus (die nog geboren moet worden) 'het licht dat het duister overstraalt'.

Muziek

Zettingen

Begeleidingsbundel bij het Gereformeerd Kerkboek. Muziekuitgeverij Nootzaak, Zutphen, www.dirkzwart.com.

Bewerkingen

Hymnologische informatie

De muzieknotatie in het Gereformeerd Kerkboek en Weerklank bij dit lied verschilt op een aantal punten. In het Gereformeerd Kerkboek heeft het lied geen enkele rust, in Weerklank na elke regel. Verder zijn er melodische verschillen in de regels 6 (toevallige verhoging), 7, 9 en 10. De Zangbundel Joh. de Heer volgt de traditionele tekst, in gemoderniseerde spelling.

Culturele informatie

Literatuur

Een uitvoerige bespreking van de ontstaansgeschiedenis van dit lied is te vinden op p. 376-386 van Heilige gezangen : herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de 'Eenige Gezangen' in de Staatsberijming van 1773 van Jaco van der Knijff. Apeldoorn : Labarum Academic, 2018, ISBN 9789402906332.

Externe links