Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Opwekkingsliederen/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
< Opwekkingsliederen
Versie door Tinus (Overleg | bijdragen) op 14 jun 2019 om 14:28 (801-831)

Ga naar: navigatie, zoeken
Opwekkingsliederen

Ieder jaar worden er met Pinksteren nieuwe Opwekkingsliederen uitgebracht. Dit overzicht is actueel t/m 2019.

1-100

Nummer
1 Hij's de Koning van mijn hart
2 O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
3 Wees blij in de Heer en zing verheugd
4 Zijn naam is wonderbaar
5 Halleluja (Jerry Sinclair)
6 Hij is Heer
7 Heer, God, U loven wij
8 Door de heilige Geest zijn wij één
9 Wat ik nodig heb
10 Laat mijn leven zijn
11 Er is een Heer
12 All over the world
13 Jezus, Hij is Koning
14 De vreugde des Heren is mijn kracht
15 Jesus' love is very wonderful
16 Hij is getrouw en nimmer falend
17 Ja, God is goed
18 Zijn goedheid en genade
19 Banqueting table
20 Niemand anders dan Jezus
21 Ik dank U, dank U Jezus
22 In de naam van Jezus, in de naam van Jezus
23 Ik weet, dat God de weg mij banen zal
24 Zingt, zingt en jubelt
25 Laat ons met elkander
26 Gods weg is de beste
27 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
28 Als Gods Geest waarlijk in ons woont
29 Praise the Lord
30 Ik heb een loflied in mijn hart
31 O, how I love Jesus
32 Dit is de dag die de Heer ons geeft
33 Prijst God
34 Hiney ma tov ooma nayim
35 Klapt in de handen
36 Roep Mij toch aan
37 Halleluja (Hij stierf voor mij)
38 Halleluja (Jimmy Owens)
39 Heilig, heilig
40 Zoekt eerst het koninkrijk van God
41 Love is the flag
42 'k Stel mijn vertrouwen
43 In Gods overwinning
44 Geprezen zij de Heer
45 Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
46 Vader, ik aanbid U
47 Omdat Hij leeft
48 Dank U Jezus
49 Halleluja, want de Heer onze God, de
50 'k Wil U prijzen, o Heer
51 Dit is mijn gebod
52 Gij zijt waardig
53 Zingt de Here een nieuw lied
54 Looft de Here, alle gij volken
55 Groot is de Heer
56 Zijn naam is hoger
57 Prijst de naam van Jezus
58 Vrede zij u
59 Mogen de woorden van mijn mond
60 Voor uw liefde, Heer Jezus
61 Prijst met ons de Heer
62 Gods lof wil 'k zingen
63 Prijst de Here met elkander
64 Beter dan 't leven
65 Loof de Here, mijn ziel
66 Komt, prijst de Heer
67 Het is goed, ja 't is goed
68 Zing halleluja voor de Heer
69 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
70 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
71 Jezus leeft in eeuwigheid
72 Vanwaar de zon opgaat
73 Wat een plezier
74 Heer, we zijn hier saamgekomen
75 Wie lof offert
76 Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt
77 Wij zijn allen hier bijeen in Jezus' naam
78 Halleluja, looft God in zijn heiligdom
79 Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele
80 Ik zal opgaan naar Gods huis
81 Waardig, waardig, waardig
82 Komt, laat ons zingen vandaag
83 Hij, die gelooft
84 Hij wordt mij liever ied're dag
85 Eenmaal zullen wij de Koning zien
86 Zing en speel tot eer van Hem
87 Alle kind'ren mogen komen
88 Een rivier vol van vrede
89 Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
90 Daarginds ver in de hemel
91 Jezus houdt van alle kleine kinderen
92 Geef mij olie in mijn lamp
93 Jezus overwon de dood
94 Heel mijn leven wil ik wijden
95 Als j'een echte christen bent
96 Ik vouw mijn handen, Heer
97 De vensters des hemels zijn open
98 Eens was ik onverschillig
99 Volgen wil ik U, o trouwe Heer
100 Hohohohosanna

101-200

Nummer
101 Ik ben zo blij
102 Amen, prijs de Heer
103 David met zijn slinger
104 Weet je wel, o christen
105 Alles wat ik heb
106 Gezegend Hij, die komt
107 Kind'ren van Jezus
108 Prijst Hem
109 Wij zingen van Jezus
110 Jezus roept mij, ik zal volgen
111 U houdt uw hand, grote God op deez' aard
112 'k Ben zo gelukkig
113 Al moet ik door het druk verkeer
114 Looft de Heer, want Hij is goed
115 Heilig, heilig, heilig
116 Jezus, naam boven alle naam
117 In het midden der gemeente
118 Vader, maak ons één
119 Ik zal U loven
120 Ik verhoog U
121 De Here is mijn herder
122 Ik vermag alle dingen
123 Groot is uw trouw
124 Ik bouw op U
125 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
126 Jezus vol liefde
127 Wij eren en aanbidden U
128 In my life
129 Ruach
130 Wij prijzen U als Here
131 U komt de eer en glorie toe
132 Verhoogt de Heer
133 Hoe lieflijk is uw woning
134 De Heer is mijn licht, mijn burcht en mijn redder
135 Halleluja, halleluja
136 Abba, Vader, U alleen
137 King of kings and Lord of lords
138 Kom maar, wees blij en verheugd
139 In moments like these
140 Hemelse Vader, wat een liefde bent U
141 Hij is de Zoon van God
142 'k Vertrouw op U
143 De Heer, uw God, in uw midden
144 Want uit Hem en door Hem
145 U zal ik loven, Heer
146 Immanuël, Immanuël
147 Father, we love You
148 Gods volk wordt uitgeleid
149 Heer, U riep mij
150 Ik hou van U
151 Laat ons juichen
152 O komt, prijst de Heer
153 Prijst de Heer
154 Weest stil en weet
155 Hij is de Almachtige
156 Ik wil zingen van mijn Heer
157 Ik verblijd mij zeer in de Heer
158 Gij zijt mijn God
159 Here der heren
160 Don't build your house
161 Heer, geef mij ook uw waterbronnen
162 'k Zal U loven, o Heer
163 O, Heer, U bent groot en almachtig
164 O, komt, aanbidt
165 Omdat we in U geloven
166 U bent de grote Koning
167 Samen in de naam van Jezus
168 Wij zien Jezus nu gekroond
169 Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
170 Jezus, Jezus, uw liefde raakte mij aan
171 Door mijn God
172 Heer, ik verheug m'in U en ik juich
173 Heilig is de Heer
174 Juicht, want Jezus is Heer
175 In de stilte van mijn hart
176 U bent mijn schuilplaats Heer
177 Bedenk al wat waar is
178 Waardig, o waardig bent U, Heer
179 'k Hef mijn roep tot U, o Heer
180 Bron van licht en leven
181 Majesteit
182 O, Heer, U bent mijn God
183 U mag ik kennen o Heer
184 Wie op de Heer vertrouwen
185 Jezus is de Heer, Koning voor altijd
186 Hoe lieflijk op de bergen
187 Open mijn ogen
188 Laat de heerlijkheid des Heren
189 Zegen ons Heer
190 Waarlijk, mijn ziel
191 Kom en prijs de Here, onze God
192 Ik kom in uw heiligdom binnen
193 Toon ons uw macht, o God
194 U maakt ons één
195 U, o Heer bent een schild
196 Zing een lied
197 Heer, U bent wonderschoon
198 Laat ons loflied voor U zijn
199 Eer aan het Lam
200 Geloofd zijt Gij, o Heer

201-300

Nummer
201 Wij danken U, Heer God almachtig
202 De Heer leert hoe ik strijden moet
203 Ik wil U prijzen Heer
204 Maak mij zoals U, Heer
205 U Heer, bent wonderschoon
206 Dank U Jezus
207 Welzalig Hij, wiens God de Here is
208 En ik zag en hoorde een stem
209 Zing halleluja en hef in geloof
210 Wie is aan U gelijk
211 O, die zaal'ge vreugd
212 Ziet de dag is daar
213 U zij de glorie opgestane Heer
214 Ik wandel in het licht met Jezus
215 De Heer is mijn herder
216 Staand' op de beloften
217 O, welk een wond're Verlosser
218 Is hier een hart, door vrees benard
219 Juicht, aarde! Juicht alom de Heer
220 Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
221 Prijst de Heer met blijde galmen
222 Doorgrond mijn hart
223 Jezus, uw naam zij d'hoogste eer
224 Komt, laat ons zingen al te zaam
225 Verblijdt u in Jezus, uw Heer
226 Ik wil zingen van mijn Heiland
227 O heilig Lam van God
228 Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam
229 O, geeft aan de Heer
230 Want Ik maak Mij een geest'lijke tempel
231 Als wij zingend komen voor zijn majesteit
232 Lof, eer, aanbidding
233 Koning Jezus, heers
234 Komt nu zijn poorten met dankzegging
235 't Is nu het uur
236 Heilig, heilig, heilig (Opw)
237 Jezus, wij verhogen U
238 U bent waardig, dat wij U prijzen
239 Kom, Leeuw van Juda en Gods Zoon
240 Hosanna, hosanna, de Koning komt
241 Zing tot de glorie van God
242 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer
243 Jezus is Heer, je ziet het om je heen
244 Welzalig de man, die niet wandelt
245 Hier in uw heiligdom
246 Koning Jezus, prijst Koning Jezus
247 Shalom, shalom, shalom
248 God is getrouw
249 Samen werken
250 Hosanna, Zoon van David
251 Immanuël
252 Heer, doorgrond mijn hart
253 Heilig, heilig, heilig Heer
254 Prijs nu de Heer
255 'k Wil U prijzen Heer
256 Jezus Christus, ik aanbid U
257 Uw lieflijk aangezicht
258 Blijdschap vervult mijn hart vandaag
259 Want zijn naam is verheven
260 Het is volbracht
261 Abba Vader
262 Sta op, o kind'ren van Israël
263 Er is een Verlosser
264 Waardig is het Lam
265 Groot is de Heer en machtig
266 Heer, U leidde mij in de wildernis
267 Groot is de Heer
268 Hij kwam bij ons
269 Baruch ha-Shem Adonai
270 Wie is God behalve onze Heer?
271 Want U bent machtig
272 Ik dank U wel, mijn Vader
273 Lofoffers brengen wij aan U
274 God is goed, komt, zingt en jubelt
275 Wij zijn hier gekomen
276 Laat heel de wereld het zien
277 Machtig God, sterke Rots
278 Juicht de Here, gij ganse aarde
279 Ik wil zingen halleluja
280 Majesteit, wij eren U, Majesteit
281 Als een hert dat verlangt naar water
282 'k Zegen U, Heer
283 Eer aan de Vader
284 Maak groot de Here
285 Ik hou van U, o Heer
286 Zing een vreugdelied
287 Prijs Hem, prijs Hem
288 Hef je hoofd omhoog
289 U hebt de overwinning behaald
290 Hemelse Vader, hoor, wij eren U
291 Vader God, ik ben vol lof
292 Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam
293 Bereidt de weg van de Heer
294 Glorie, glorie, glorie aan het Lam
295 Geef eer aan God in de hoge
296 U bent waardig, Heer Jehova
297 Wat geen oog heeft gezien
298 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
299 Wees blij, want Hij, Koning Jezus
300 De aard' is van God en al wat daarin is

301-400

Nummer
301 Wij verklaren: Gods Koninkrijk is hier
302 Uw naam is als balsem voor 't hart
303 Jezus, ik houd van U
304 Halleluja, Adonai
305 Wees stil en weet, dat Hij is uw God
306 Ons leven is uit God
307 Verblijdt u, zonen Gods
308 O laat Gods Zoon je thans omhullen
309 Geef Hem nu glorie en lofprijs en ere
310 U bent het lied van mijn hart
311 'k Heb geloofd en daarom zing ik
312 Mildheid en majesteit
313 In een donker graf gevangen
314 Geprezen zij de Heer
315 Heer, uw bloed dat reinigt mij
316 Bij uw rivier wil ik komen, o Heer
317 Ik zal mijn water gieten
318 Eet het brood met Mij
319 Veni Creator Spiritus
320 Ere zij aan God, de Vader
321 Jubel, jubel dochter Sions
322 De Heer is mijn Kracht en mijn Lied
323 Aan Hem die zit op de troon
324 Ik wil komen en knielen aan uw voeten
325 O, de glorie van uw wezen
326 Ik verhoog uw naam
327 Jezus, ik hou van U
328 Heer, ontferm U over ons
329 U bent Heer van de schepping
330 Gods bazuinen klinken luid
331 Breng dank aan de Eeuwige
332 U, o Heer, bent de Allerhoogste
333 Heer, U bent El Elohim
334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
335 U bent waardig te ontvangen
336 Heilig, heilig, heilig is de Heer
337 Mijn hoop is op U Heer
338 U bent mij zo kostbaar o Heer
339 O, kom nu en jubel
340 Vader, U bent mijn erfdeel voor altijd
341 Open je hart
342 Meer liefde, meer kracht
343 Heilige Geest van God
344 De Here bouwt aan Jeruzalem
345 Jezus het Lam, Jezus het Lam
346 Maak ons tot een stralend licht
347 Ik geloof in God de Vader
348 Heer van mijn hart
349 Hij is verheerlijkt
350 Vader, vol van vrees en schaamte
351 Jezus geeft een loflied in ons hart
352 Christus, onze Heer, verrees
353 Kom met uw genade Heer
354 Glorie aan God
355 U die mij geschapen hebt
356 Heer, ik wil U prijzen
357 Lof zij de Heer
358 Uw tederheid genas
359 De hemel juicht
360 Dit is heil'ge grond
361 Als David
362 Baruch Ha Ba B'Shem Adonai
363 Kom laat ons buigen voor de Heer
364 Prijs onze Heer
365 'k Aanbid U, Heer
366 Kroon Hem met gouden kroon
367 Als God zijn stem doet horen
368 Hoor, o Israël
369 Door uw genade, Vader
370 Een vaste burcht is onze God
371 Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie
372 U verzadigt mij met uw liefde, Heer
373 Voor de allerhoogste Heer
374 Met hemelse wapens
375 De Heer regeert
376 Maak ons een leger, o Heer
377 Wat de toekomst brengen moge
378 Ik wil jou van harte dienen
379 Heerlijk is uw naam
380 Koning van Sjaloom
381 De zaligheid is van God
382 O Heer, de nacht komt over ons
383 Geest van hierboven
384 De dag, door uwe gunst ontvangen
385 Mijn vrede laat Ik u
386 Lof zij de Heer
387 Groot en machtig is Hij
388 De woestijn zal bloeien
389 Create in me a clean heart
390 Ik belijd
391 Welkom, Heil'ge Geest van God
392 Mijn Jezus, ik hou van U
393 Lam van God
394 Genade en vrede
395 Zing met luid gejubel
396 Hoor de bazuin, de hemel zingt!
397 Jezus woont in mijn hart
398 Leid mij naar uw heiligdom
399 Vader God
400 Liefde was het

401-500

Nummer
401 Koning Jezus, wij verhogen U
402 Vader, Zoon en Geest
403 Kom en help ons oogsten
404 Wij gaan op weg
405 Er is maar één God
406 In uw naam komen wij
407 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
408 Israël, verheug u in uw maker
409 Heel mijn hart jubelt voor de Heer
410 O, maak de Heer nu groot met mij
411 Geprezen zij de Here
412 Komt tot Mij
413 Hoe kom ik van zonde vrij?
414 U zond uw Zoon
415 Toon je dank
416 Jezus is Koning
417 Heer, U draagt de hoogste kroon
418 Als ik opzie naar uw heiligheid
419 U bent God
420 Geen andere naam
421 Ja, ik wil U volgen
422 U wil ik kennen
423 Ik zing en juich
424 Ik wil zingen voor de Koning
425 Er is geen grens
426 Ja, ik geloof in Jezus
427 Dwars door het vuur (Maak mij rein voor U)
428 Genade, zo oneindig groot
429 God wijst mij een weg
430 Heer, ik prijs uw grote naam
431 Laat een loflied op je lippen zijn
432 Kom en prijs
433 Groter is Hij
434 Tot zijn eer en heerlijkheid
435 Heer, uw koninkrijk breekt baan
436 Onze Vader (Marcel Zimmer)
437 Verhoog de Here God
438 Ik buig neer
439 De naam van de Heer
440 Machtig zijn al uw daden, Heer
441 De kracht van Jezus
442 Prijst Hem, prijst Hem
443 Voor eeuwig dankbaar
444 Heel mijn ziel roept naar U
445 Bron van levend water
446 Daar is kracht
447 Ik ben vrijgekocht
448 Hij, die de Zoon bevrijdt
449 'k Ben zo blij
450 Laat uw kracht zien
451 Ik hef mijn ogen
452 Kom, o Heil'ge Geest van God
453 Jezus. heilige gezalfde Heer
454 Eeuwige God
455 Wij gaan door
456 Niet de macht van wapenen
457 Kom prijs de Heer
458 De Heer is hier in glorie en luister
459 De rivier
460 Wat mij dierbaar was
461 Juich voor de Heer
462 Aan uw voeten Heer
463 Vader, daal nu met uw Geest neer
464 Wees stil voor het aangezicht van God
465 Ik prijs U Heer
466 Wandel in het licht
467 Zend uw vuur
468 Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
469 Halleluja, Jezus Christus leeft!
470 Omdat U zoveel van mij hield
471 Heer, raak mijn hart aan
472 Geloof, hoop en liefde
473 Dansend over de gouden straten
474 Niemand is als U
475 Majesteit, Koning in eeuwigheid
476 Machtige God
477 Jezus, wij vieren dat U overwon
478 Speel nu luid op de trompet
479 Wij zijn meer dan overwinnaars
480 U stierf voor mij
481 Ik aanbid U
482 De Heer onze God
483 O zie, de Heer
484 Ik wil altijd zijn waar U bent
485 Wij doorbreken elke muur
486 Ga dan in zijn naam
487 O Heer, giet een stroom
488 Heer, ik kom bij U
489 Vader van de schepping
490 Luid gejuich
491 Kom, wees blij in de Heer
492 Groot is de luister van Jezus
493 Jezus, wat een heerlijke naam
494 Uw liefde heb ik lief
495 Hemelse Vader
496 Kadosh / Heilig
497 Ik wil leven door uw Geest
498 Alleen door U
499 Hij komt in majesteit
500 Heer, ik prijs uw naam

501-600

Nummer
501 Laat uw vrede heersen
502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
503 Overvloedig geef Ik u (Vrede zij u)
504 Roep het luid
505 Toon uw heerlijkheid
506 Zing het lied van het Lam
507 't Is goed om U te ontmoeten
508 God is zo groot
509 Zo lief had God de Vader ons
510 Dit is mijn verlangen (Ik geef U mijn hart)
511 Heer van genade
512 Wij verhogen U
513 Halleluja, halleluja (De almachtige God)
514 Enemy’s camp
515 Can you believe
516 Look what the Lord has done
517 Gezegend zijn zij
518 Heer, U bent altijd bij mij
519 Ik vertrouw op U
520 Wees mijn verlangen
521 Ik ren naar U toe (U zorgt voor heel de)
522 Er komt een tijd van grote opwekking
523 De sterre gaat stralen
524 Het licht verschijnt
525 Jubel het uit
526 Goed nieuws
527 Licht in de nacht
528 Hoor, de engelen zingen de eer
529 Komt laten wij aanbidden
530 Bewijst nu eer aan Jezus’ naam
531 Immanuël, o Immanuël
532 Wees gerust
533 Eén klein kind
534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
535 In het stro van een geleende kribbe
536 Kind van het licht
537 Ere zij God
538 De Koning komt
539 Kom, nu is de tijd
540 Kom, laten wij aanbidden
541 Alles is mogelijk
542 God van trouw
543 U bent de Heer die ik dien
544 Meer dan ooit
545 Op dat moment
546 Nabij Gods hoog verheven troon
547 Vrolijk lied
548 Hart van aanbidding (De muziek vervaagt)
549 Ik kniel neer
550 Dicht aan uw hart (Liefdevol)
551 Ik zie uit naar de dag
552 Herstel ons land
553 Hoor ons loflied
554 Mijn verlosser leeft
555 Ik geloof in het bloed van Jezus
556 Prijst God die ons het leven geeft
557 Laat uw glorie zien
558 Voor uw grote naam (Wij zijn als adem)
559 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
560 Mijn eerste liefde
561 Nederig van hart
562 Voor altijd mijn vriend
563 I have a light
564 Ik loop de wedloop die voor mij ligt
565 Geest van God, blaas op mij
566 Machtig Heer
567 Jezus, Jezus, Heiland, Redder
568 Vier nu feest
569 Regeer in mij
570 De tijd van Elia
571 Dit is de dag
572 Als wij samenkomen
573 U bent welkom
574 Groot is Hij
575 Jezus alleen
576 Immanuël
577 Jezus, allerhoogste naam
578 U redde mij
579 Dank U
580 Ik ben zo dankbaar
581 Til mij op
582 Jezus, alles geef ik U
583 Machtige Heer en God
584 Heilig is de Heer onze God (Zo machtig)
585 Er is een dag
586 Hij is Heer
587 U geeft een nieuw lied
588 Er is geen vriend zo trouw als Jezus
589 Ik wil juichen voor U
590 O mijn ziel
591 Ik zie de Heer
592 God van licht
593 Lam van God
594 Uw naam is heilig
595 Licht van de wereld
596 Uw liefde (Doordrenk mij, Heer)
597 Uw liefde is zo prachtig
598 Uw sterke hand
599 Kom tot de Vader
600 Open mijn ogen

601-700

Nummer
601 Deel door ons uw liefde uit
602 Vrede van God
603 Vier nu feest, want God is goed
604 Kom en laat ons prijzen
605 Geef ons een lofgewaad, Heer
606 Veilig rustend in uw armen, Heer
607 Machtige Redder
608 Waai met uw Geest, Heer
609 U bent heilig
610 Als gebed de hemel raakt
611 Niet door kracht
612 En ik kom tot U
613 Geliefde, Gezegende
614 Uw genade is mij genoeg
615 Waardig is het Lam
616 Houd me dicht bij U
617 Hij kent mijn naam
618 Jezus, hoop van de volken
619 Sta op en prijs Hem!
620 Voor eeuwig
621 U bent mijn anker
622 Groot is de Heer
623 Laat het huis gevuld zijn
624 Wees genadig (Merkel)
625 Wat een liefde
626 Prachtige God
627 Jezus, licht in de duisternis
628 Een hoop die zeker is
629 Als er vergeving is
630 Vader, U bent goed
631 U zei
632 Wij zijn het leger van God
633 Agnus Dei (Halleluja)
634 U bent heilig
635 Wij zijn bij elkaar om U te eren
636 Alleen een God als U
637 Erken nu de Heer
638 Prijs Adonai
639 Ik heb U lief
640 Mijn hulp is van U, Heer
641 U heeft mij voor Uzelf gemaakt
642 De Rivier
643 Al voor mijn leven is ontstaan
644 Ik schaam mij niet
645 Ik kies vandaag
646 Heer, zie uw huis (Psalm 74)
647 Toen U bad (Liefde, tastbaar)
648 Levende offers
649 Bouw uw Kerk
650 Daarom komt er nooit een eind
651 Er is een rots
652 Zing voor de Koning
653 Kom, o bron van zegeningen
654 De vreugde van U is mijn kracht
655 Ik prijs U met mijn dans
656 Ontwaak, verhef je stem
657 Zie het kruis
658 Jezus, uw naam
659 Jezus, stralend licht
660 U bent welkom in dit huis
661 De Koning in zijn pracht
662 God regeert
663 Het gaat steeds om U
664 Wij buigen neer
665 Tot aan die dag
667 Spreek tot de volken
668 Heer, U bent goed
669 Adonai
670 Op Hem rust mijn geloof
671 Lof, aanbidding
672 Heerser over alle dingen
673 Heer van de hemelse machten
674 Zie de stroom van Jezus' liefde
675 Al wat leeft
676 Welkom in ons midden
677 In het diepst van de nacht
678 God van het licht
679 Hij is hier
680 Mijn Redder
681 Hosanna
682 U, de Leeuw van Juda
683 Stap voor stap / Voor eeuwig zingen wij
684 Adembenemend
685 Hosanna
686 God is hier
687 Heer, wijs mij uw weg
688 Genade zo groot
689 Spreek, o Heer
690 Hij leeft voor eeuwig, amen
691 Heb de Heer, je God, lief
692 U bent mijn schild
693 Vaste grond
694 Ik bouw op Jezus
695 Stil
696 Onvoorstelbaar
697 Al wat ik ben
698 Nooit meer alleen
699 Ik weet: Hij leeft
700 Een nieuwe dag

701-800

Nummer
701 Hoor de roep van de Koning
702 De God die eeuwig leeft
703 Zoals een hinde
704 O kerk, sta op
705 Toon mijn liefde
706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
707 Met diep ontzag
708 Hoe groot is uw trouw, o Heer
709 De hemel vertelt
710 Gebed om zegen
711 Zijn trouw kleurt de morgen
712 Zing voor de Heer
713 Als U het huis niet bouwt
714 Uw liefde laat nooit los
715 Wat hou ik van uw huis
716 Wanneer
717 Stil, mijn ziel, wees stil
718 Heilig
719 Onbeschrijfelijk
720 God maakt vrij
721 Heerser over al wat leeft
722 Dat is genade!
723 Kom, volk van de verrezen Heer
724 Vandaag is de dag
725 Geweldige God
726 Anker in de tijd
727 Ik val niet uit zijn hand
728 Herstel, o Heer
729 Hij is erbij
730 Ik herleef
731 Halleluja Adonai
732 Wat een wonder
733 Tienduizend redenen
734 Adem om van U te zingen
735 Wie vertrouwen op de Heer
736 In deze gemeente, Gods huisgezin
737 U nodigt mij aan tafel
738 Ik kom bij U
739 U Heer, U hoort
740 Ik bid dat God jou zegent
741 Als een vuur van binnen
742 Dit is het Lam
743 Jezus, ik kom naar U
744 Jeruzalem, de stad van trouw
745 Hoort U boven onze stemmen uit
746 De God van de vrede
747 Wij geloven
748 God zegent ons
749 Hoe kan ik anders
750 Eer en glorie
751 Ik zie het kruis
752 Geef God alle eer
753 Symfonie
754 Kom o Heilige Geest
755 Laat ons Christus zien
756 Schuilplaats
757 Zo goed
758 Met heel mijn ziel
759 Uw genade is genoeg
760 Wie vrees ik nog?
761 De Heer is ons huis
762 Heilig bent U, God
763 Ik heb U nodig
764 Zegekroon
765 Uw vrede vult dit huis
766 De wind steekt op
767 Familie
768 Zing een nieuw lied
769 Bouw uw koninkrijk
770 Ik zal er zijn
771 Een doel
772 Overwinnaar
773 De enige die redt
774 Ik verlang naar Jezus
775 Bij het kruis
776 Wij, de verlosten van de Heer
777 Ik geef U alle eer
778 Hoe lang, o Heer?
779 Zoals je bent
780 Verwachten
781 Jezus redt
782 Geloofd zij de Heer
783 Wij houden ons niet langer stil
784 Laat alles in dit huis
785 Fundament
786 Met hart en handen
787 Man van smarten
788 Wees welkom, Geest van God
789 Lopen op het water
790 God is mijn Herder
791 Almachtige
792 Eeuwig Halleluja
793 Een fonkelnieuw begin
794 No longer slaves
795 Amen
796 De Leeuw en het Lam
797 Breng ons samen
798 Houd vol
799 In eeuwigheid
800 Koning met eer gekroond

801-831

Nummer
801 Het leven in mij
802 Hier is mijn hart, Heer
803 Zoals een hinde
804 Good good father
805 Maak ons hart onrustig
806 Soeverein
807 God van licht
808 Ik leef in U
809 Dit is Jezus
810 Smaak van redding
811 Witter dan sneeuw (Psalm 51)
812 What a beautiful name
813 Uw liefde wint elke strijd
814 Glorieus
815 Vul dit huis met Uw glorie
816 Hoogste God
817 Wij hebben U lief
818 Op die dag
819 Niemand anders
820 Feest van genade
821 U verdient de eer
822 Mijn anker
823 Hij laat ons niet vallen
824 Morgen dans je weer
825 Reckless Love
826 De Heer is mijn Bevrijder
827 Zie onze God
828 Waardig is uw naam
829 Wij zoeken U
830 Vragen
831 Hemelhoog