Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wat zou ooit mijn hart vervaren?

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Ruwe stormen mogen woeden)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek voor de kerken Gezang 445 (b) Hemelhoog 355 (b) Zangbundel Joh. de Heer 972 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wat zou ooit mijn hart vervaren?
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Schweiget, bange Zweifel, schweiget
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 18e eeuw
Tekst
Dichter Johann Adolf Schlegel
Vertaler Ahasverus van den Berg
Bijbelplaats Romeinen 8:31-39
Metrisch 8-7-8-7-8-8-7-7
Muziek
Componist Friedrich Funcke (a)
Christoph Anton (b)
Melodie Wat zou ooit mijn hart vervaren (Funke) (a)
Alle Menschen müssen sterben 2 (b)
Herkomst Evangelische Gezangen 1806 (a)
Solmisatie 1-1-7-5-6-7-1-1 (b)
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 445 (b)
Hemelhoog 355 (b)
Zangbundel Joh. de Heer 972 (a)
Hervormde Bundel 1938 178 (a)
119 Gezangen 105 (b)
Liederen voor de Gemeentezang 404

Wat zou ooit mijn hart vervaren? duidt op een versie van de vertaling door Ahasverus van den Berg van Schweiget bange Zweifel, schweiget, een lied geschreven door Johann Adolf Schlegel (1721-1793) bij Romeinen 8:31-39. De vertaling is bekend geworden door het couplet Ruwe stormen mogen woeden (dat overigens in die vorm geen deel uitmaakte van de eerste versie van Van den Berg).
Het lied wordt wel gezongen op de melodie van Alle Menschen müssen sterben 2 (b), maar klinkt doorgaans op een melodie die te vinden is bij Gezang 29 en 58 uit de Evangelische Gezangen van 1806 en die de Hervormde Bundel 1938 op naam zet van Friedrich Funcke (1642-1699) (a).

Opname beluisteren

Tekst

Ontstaan

Ahasverus van den Berg publiceerde zijn Nederlandse vertaling in deel IV van zijn Proeven van geestlijke Oden en Liederen (Utrecht, 1885, pag. 92v). Ze heeft daar als titel 'Geloofsroem. Rom. VIII. 31-39' en omvat 13 coupletten. De beginregel is hier Wat zou noch mijn hart vervaren?.
Ze is in eerste instantie bewerkt voor de Evangelische Gezangen van 1806. Gezang 58 daar heeft als beginregel Twijfling zwijg, zwijg bange smarte! en is teruggebracht tot 9 coupletten.

Inhoud

Tekst Evangelische Gezangen 1806 58

1 Twijfling zwijg, zwijg bange smarte!
God, die trouw is, is mijn vrind,
En zijn Geest zegt aan mijn harte,
Dat ik eeuwig ben Gods kind.
Vrees voor straf doet mij niet sagen,
Wil mijn hart mij al verklagen,
Nogtans vat ik moed in smart:
God is meerder, dan mijn hart.

2 Hij, de kenner van ’t verborgen,
Kent ook mij, en weet alleen,
Hoe ik hier in al mijn zorgen
Hijg, naar zijnen dienst alleen.
Ja, Hij weet, hoe diep mijn zonden
Steeds op nieuw mijn ziel doorwonden:
Niet mijn ongeloof en waan,
Mijn geloof dat ziet Hij aan.

3 Mij heeft Hij zijn’ Zoon gegeven,
Door ’t geloof nam ik Hem aan:
Ja, ik weet het, ik zal leven,
En door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren,
Heeft mij God in Hem verkoren,
Eer de stem van zijne magt
Immer iets had voortgebragt.

4 Wie zou dien nu nog verklagen,
Wien God zelf verkoren heeft?
Wie zou daar ’t verdoemen wagen,
Waar God zelf de vrijspraak geeft?
Neen, geen hel kan mij vervaren,
Wien God zelf wou vrijverklaren,
Wien geen schuld, hoe groot, verdoemt,
Daar mij God regtvaardig noemt.

5 Jezus Christus is gestorven,
is verrezen ook voor mij;
Heeft de zegepraal verworven,
Die verworven ook voor mij.
Aan Gods regterhand gezeten,
Zal Hij nimmer mij vergeten;
Neen, uit deernis met mijn lot,
Treedt Hij voor mij in bij God.

6 Trots de wereld en haar’ laster,
Trots de hel en al haar woên,
Steun ik op Gods liefde vaster;
God zal mij getrouw behoën.
Niets dat mij van God kan scheiden,
’k Zal, wat ramp mij moog verbeiden,
Juichen midden in de pijn,
Meer dan overwinnaar zijn.

7 Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
Door een’ nacht, hoe zwart, hoe digt,
Voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

8 Ja, verleidend is ’t vemogen,
Op ons hart, van ’s werelds goed.
Glans van eer verbijstert d’ oogen,
Weeldeteugen smaken zoet;
Vleijend is de gunst der grooten,
Vaak met groot gevaar genoten:
Hooge lof leidt ligt van God,
En nog ligter bittre spot.

9 Maar, wat lot, of dood of leven,
Smaad of eer, mij ooit verwacht’,
Jezus zal mij nooit begeven;
Ben ik zwak, bij Hem is kracht:
Gunst van menschen, raad van vrinden,
Bittre haat van kwaadgezinden,
Hoogte, diepte, vreugd of rouw,
Niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Muziek

De gebruikelijke melodie is in Nederland bekend van Gezang 29 en (vooral) 58 van de Evangelische Gezangen van 1806. Er wordt daar bij Gezang 29 gesteld dat het een melodie is bij Jesu, meines Lebens Leben. Volgens Hendrik Hasper (Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen [1935], bij nr. 98) gaat het om een samenstelling van drie melodieën van Friedrich Funcke: Jesu, heil den alten Schaden - Du betrübte müde Seele - Frommer Jesu, hör mein Schreien.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Wat zou ooit mijn hart vervaren (Funke) (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Zie het artikel Zie Alle Menschen müssen sterben 2 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie b.

Hymnologische informatie

  • De voor de verdere verspreiding centrale bewerking biedt Gezang 178 in de Hervormde Bundel 1938. Die heeft als beginregel Wat zou ooit mijn hart vervaren? en laat couplet 8 uit de Evangelische Gezangen weg.
  • De Zangbundel Joh. de Heer geeft onder nummer 972 de verzen 7, 5 en 6 (in die volgorde) van Gezang 178 NHB. Ruwe stormen mogen woeden is dan de beginregel.
  • 119 Gezangen heeft slechts de strofe Ruwe stormen mogen woeden opgenomen (gezang 105).

Het Liedboek voor de Kerken geeft de verzen 3, 5 en 7 uit 1938 als gezang 445, met de licht gewijzigde beginregel God heeft mij zijn Zoon gegeven.

Culturele informatie

Literatuur

A.W. Bronsveld, De Evangelische Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805, en in gebruik bij de Nederlandsche Hervormde Kerk. Historisch-letterkundig onderzoek, Utrecht: Kemink en Zoon, 1917, 252-256

Externe links

Voetnoten