Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Opwekkingsliederen/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Opwekkingsliederen
Opwekkingsliederen.jpg

Ieder jaar worden er met Pinksteren nieuwe Opwekkingsliederen uitgebracht. Dit overzicht is actueel t/m 2024.

1-100

Nr. Beginregel
1 Hij's de Koning van mijn hart
2 O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
3 Wees blij in de Heer en zing verheugd
4 Zijn naam is wonderbaar
5 Halleluja (Jerry Sinclair)
6 Hij is Heer, Hij is Heer
7 Heer, God, U loven wij
8 Door de heilige Geest zijn wij één
9 Wat ik nodig heb
10 Laat mijn leven zijn
11 Er is een Heer/Jezus sprak hier op aard
12 All over the world
13 Jezus, Hij is Koning
14 De vreugde des Heren is mijn kracht
15 Jesus' love is very wonderful
16 Hij is getrouw en nimmer falend
17 Ja, God is goed
18 Zijn goedheid en genade
19 He brought me to His banqueting table
20 Niemand anders dan Jezus
21 Ik dank U, dank U Jezus
22 In de naam van Jezus, in de naam van Jezus
23 Ik weet, dat God de weg mij banen zal
24 Zingt, zingt en jubelt
25 Laat ons met elkander
26 Gods weg is de beste
27 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
28 Als Gods Geest waarlijk in ons woont
29 Praise the Lord
30 Ik heb een loflied in mijn hart
31 O, how I love Jesus
32 Dit is de dag die de Heer ons geeft
33 Prijst God
34 Hiney ma tov ooma nayim
35 Klapt in de handen
36 Roep Mij toch aan
37 Halleluja. Hij stierf voor mij
38 Halleluja (Garratt)
39 Heilig, heilig, Heer God almachtig
40 Zoekt eerst het koninkrijk van God
41 Love is the flag
42 'k Stel mijn vertrouwen
43 In Gods overwinning
44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
45 Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
46 Vader, ik aanbid U
47 Omdat Hij leeft
48 Dank U Jezus
49 Halleluja, want de Heer onze God
50 'k Wil U prijzen, o Heer
51 Dit is mijn gebod
52 Gij zijt waardig
53 Zingt de Here een nieuw lied
54 Looft de Here, alle gij volken
55 Groot is de Heer en hoog te loven
56 Zijn naam is hoger
57 Prijst de naam van Jezus
58 Vrede zij u
59 Mogen de woorden van mijn mond
60 Voor uw liefde, Heer Jezus
61 Prijst met ons de Heer
62 Gods lof wil 'k zingen
63 Prijst de Here met elkander
64 Beter dan 't leven
65 Loof de Here, mijn ziel
66 Komt, prijst de Heer
67 Het is goed, ja 't is goed
68 Zing halleluja voor de Heer
69 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
70 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
71 Jezus leeft in eeuwigheid
72 Vanwaar de zon opgaat
73 Wat een plezier heeft het meisje
74 Heer, we zijn hier saamgekomen
75 Wie lof offert, eert Mij
76 Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt
77 Wij zijn allen hier bijeen in Jezus' naam
78 Halleluja, looft God in zijn heiligdom
79 Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele
80 Ik zal opgaan naar Gods huis
81 Waardig, waardig, waardig
82 Komt, laat ons zingen vandaag
83 Hij, die gelooft
84 Hij wordt mij liever ied're dag
85 Eenmaal zullen wij de Koning zien
86 Zing en speel tot eer van Hem
87 Alle kind'ren mogen komen
88 Een rivier vol van vrede
89 Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
90 Daarginds ver in de hemel
91 Jezus houdt van alle kleine kinderen
92 Geef mij olie in mijn lamp
93 Jezus overwon de dood
94 Heel mijn leven wil ik wijden
95 Als j' een echte christen bent
96 Ik vouw mijn handen, Heer
97 De vensters des hemels zijn open
98 Eens was ik onverschillig
99 Volgen wil ik U, o trouwe Heer
100 Hohohohosanna

101-200

Nr. Beginregel
101 Ik ben zo blij, dat 'k een kind
102 Amen, prijs de Heer
103 David met zijn slinger
104 Weet je wel, o christen
105 Alles wat ik heb
106 Gezegend Hij, die komt
107 Kind'ren van Jezus
108 Prijst Hem, prijst Hem. Prijst Hem in de morgen
109 Wij zingen van Jezus
110 Jezus roept mij, ik zal volgen
111 U houdt uw hand, grote God op deez' aard
112 'k Ben zo gelukkig
113 Al moet ik door het druk verkeer
114 Looft de Heer, want Hij is goed, trouw
115 Heilig, heilig, heilig is de Heer onze God
116 Jezus, naam boven alle naam
117 In het midden der gemeente
118 Vader, maak ons één
119 Ik zal U loven, Here
120 Ik verhoog U/Want U, o Heer, bent God, de Allerhoogste
121 De Here is mijn herder
122 Ik vermag alle dingen
123 Groot is uw trouw
124 Ik bouw op U
125 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
126 Jezus vol liefde
127 Wij eren en aanbidden U
128 In my life
129 Ruach
130 Wij prijzen U als Here
131 U komt de eer en glorie toe
132 Verhoogt de Here, onze God
133 Hoe lieflijk is uw woning
134 De Heer is mijn licht, mijn burcht en mijn redder
135 Halleluja, halleluja, Hij regeert
136 Abba, Vader, U alleen
137 King of kings and Lord of lords
138 Kom maar, wees blij en verheugd
139 In moments like these
140 Hemelse Vader, wat een liefde bent U
141 Hij is de Zoon van God
142 'k Vertrouw op U
143 De Heer, uw God, in uw midden
144 Want uit Hem en door Hem
145 U zal ik loven, Heer
146 Immanuël, Immanuël
147 Father, we love You
148 Gods volk wordt uitgeleid
149 Heer, U riep mij
150 Ik hou van U
151 Laat ons juichen
152 O komt, prijst de Heer
153 Prijst de Heer, want de Heer is goed
154 Weest stil en weet
155 Hij is de Almachtige
156 Ik wil zingen van mijn Heer
157 Ik verblijd mij zeer in de Heer
158 Gij zijt mijn God
159 Here der heren
160 Don't build your house
161 Heer, geef mij ook uw waterbronnen
162 'k Zal U loven, o Heer
163 O, Heer, U bent groot en almachtig
164 O, komt, aanbidt
165 Omdat we in U geloven
166 U bent de grote Koning
167 Samen in de naam van Jezus
168 Wij zien Jezus nu gekroond
169 Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
170 Jezus, Jezus, uw liefde raakte mij aan
171 Door mijn God zal 'k strijdend
172 Heer, ik verheug m'in U en ik juich
173 Heilig is de Heer
174 Juicht, want Jezus is Heer
175 In de stilte van mijn hart
176 U bent mijn schuilplaats Heer
177 Bedenk al wat waar is
178 Waardig, o waardig bent U, Heer
179 'k Hef mijn roep tot U, o Heer
180 Bron van licht en leven
181 Majesteit
182 O, Heer, U bent mijn God
183 U mag ik kennen o Heer
184 Wie op de Heer vertrouwen
185 Jezus is de Heer, Koning voor altijd
186 Hoe lieflijk op de bergen
187 Open mijn ogen, 'k wil Jezus, mijn Heer zien
188 Laat de heerlijkheid des Heren
189 Zegen ons Heer
190 Waarlijk, mijn ziel
191 Kom en prijs de Here, onze God
192 Ik kom in uw heiligdom binnen
193 Toon ons uw macht, o God
194 U maakt ons één
195 U, o Heer, bent een schild
196 Zing een lied tot de Heer
197 Heer, U bent wonderschoon
198 Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk
199 Eer aan het Lam
200 Geloofd zijt Gij, o Heer

201-300

Nr. Beginregel
201 Wij danken U, Heer God almachtig
202 De Heer leert hoe ik strijden moet
203 Ik wil U prijzen Heer
204 Maak mij zoals U, Heer
205 U Heer, bent wonderschoon
206 Dank U Jezus, dank U Jezus
207 Welzalig Hij, wiens God de Here is/Mijn God, ik zal U verhogen
208 En ik zag en hoorde een stem
209 Zing halleluja en hef in geloof
210 Wie is aan U gelijk
211 O, die zaal'ge vreugd
212 Ziet de dag is daar
213 U zij de glorie opgestane Heer
214 Ik wandel in het licht met Jezus
215 De Heer is mijn herder en geen ding
216 Staand' op de beloften
217 O, welk een wond're Verlosser
218 Is hier een hart, door vrees benard
219 Juicht, aarde! Juicht alom de Heer
220 Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
221 Prijst de Heer met blijde galmen
222 Doorgrond mijn hart
223 Jezus, uw naam zij d'hoogste eer
224 Komt, laat ons zingen al te zaam
225 Verblijdt u in Jezus, uw Heer
226 Ik wil zingen van mijn Heiland
227 O heilig Lam van God
228 Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam
229 O, geeft aan de Heer
230 Want Ik maak Mij een geest'lijke tempel
231 Als wij zingend komen voor zijn majesteit
232 Lof, eer, aanbidding voor U, Heer Jezus
233 Koning Jezus, heers
234 Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen
235 't Is nu het uur
236 Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig
237 Jezus, wij verhogen U
238 U bent waardig, dat wij U prijzen
239 Kom, Leeuw van Juda en Gods Zoon
240 Hosanna, hosanna, de Koning komt
241 Zing tot de glorie van God
242 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer
243 Jezus is Heer, je ziet het om je heen
244 Welzalig de man, die niet wandelt
245 Hier in uw heiligdom
246 Koning Jezus, prijst Koning Jezus
247 Shalom, shalom, shalom
248 God is getrouw, zijn plannen falen niet
249 Heer, wat een voorrecht/Samen werken
250 Hosanna, Zoon van David/Zingt Gode, psalmzingt zijn naam
251 Zing een vrolijk liedje voor Immanuël
252 Heer, doorgrond mijn hart
253 Heilig, heilig, heilig Heer
254 Prijs nu de Heer
255 'k Wil U prijzen Heer
256 Jezus Christus, ik aanbid U
257 Uw lieflijk aangezicht
258 Blijdschap vervult mijn hart vandaag
259 Want zijn naam is verheven
260 Het is volbracht
261 Abba Vader
262 Sta op, o kind'ren van Israël
263 Er is een Verlosser
264 Waardig is het Lam, alle lof
265 Groot is de Heer en machtig
266 Heer, U leidde mij in de wildernis
267 Groot is de Heer, Hij is heilig en goed
268 Hij kwam bij ons, heel gewoon
269 Baruch ha-Shem Adonai
270 Wie is God behalve onze Heer?
271 Want U bent machtig
272 Ik dank U wel, mijn Vader
273 Lofoffers brengen wij aan U
274 God is goed, komt, zingt en jubelt
275 Wij zijn hier gekomen
276 Laat heel de wereld het zien
277 Machtig God, sterke Rots
278 Juicht de Here, gij ganse aarde
279 Ik wil zingen halleluja
280 Majesteit, wij eren U, Majesteit
281 Als een hert dat verlangt naar water
282 'k Zegen U, Heer
283 Eer aan de Vader
284 Maak groot de Here
285 Ik hou van U, o Heer
286 Zing een vreugdelied
287 Prijs Hem, prijs Hem, geef Hem dank en eer
288 Hef je hoofd omhoog
289 U hebt de overwinning behaald
290 Hemelse Vader, hoor, wij eren U
291 Vader God, ik ben vol lof
292 Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam
293 Bereidt de weg van de Heer
294 Glorie, glorie, glorie aan het Lam
295 Geef eer aan God in de hoge
296 U bent waardig, Heer Jehova
297 Wat geen oog heeft gezien (van Engelenhoven)
298 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
299 Wees blij, want Hij, Koning Jezus
300 De aard' is van God en al wat daarin is

301-400

Nr. Beginregel
301 Wij verklaren: Gods Koninkrijk is hier
302 Uw naam is als balsem voor 't hart
303 Jezus, ik houd van U
304 Halleluja, Adonai
305 Wees stil en weet, dat Hij is uw God
306 Ons leven is uit God
307 Verblijdt u, zonen Gods
308 O laat Gods Zoon je thans omhullen
309 Geef Hem nu glorie en lofprijs en ere
310 U bent het lied van mijn hart
311 'k Heb geloofd en daarom zing ik
312 Mildheid en majesteit
313 In een donker graf gevangen
314 Geprezen zij de Heer voor zijn liefde en kracht
315 Heer, uw bloed dat reinigt mij
316 Bij uw rivier wil ik komen, o Heer
317 Ik zal mijn water gieten
318 Eet het brood met Mij
319 Veni Creator Spiritus (van Setten)
320 Ere zij aan God, de Vader
321 Jubel, jubel dochter Sions
322 De Heer is mijn kracht en mijn lied
323 Aan Hem die zit op de troon
324 Ik wil komen en knielen aan uw voeten
325 O, de glorie van uw wezen
326 Ik verhoog uw naam
327 Jezus, ik hou van U (Del Hierro)
328 Heer, ontferm U over ons
329 U bent Heer van de schepping
330 Gods bazuinen klinken luid
331 Breng dank aan de Eeuwige
332 U, o Heer, bent de Allerhoogste
333 Heer, U bent El Elohim
334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
335 U bent waardig te ontvangen
336 Heilig, heilig, heilig is de Heer
337 Mijn hoop is op U Heer
338 U bent mij zo kostbaar o Heer
339 O, kom nu en jubel
340 Vader, U bent mijn erfdeel voor altijd
341 Open je hart
342 Meer liefde, meer kracht
343 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart
344 De Here bouwt aan Jeruzalem
345 Jezus het Lam, Jezus het Lam
346 Maak ons tot een stralend licht
347 Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt
348 Heer van mijn hart
349 Hij is verheerlijkt
350 Vader, vol van vrees en schaamte
351 Jezus geeft een loflied in ons hart
352 Christus, onze Heer, verrees
353 Kom met uw genade, Heer
354 Glorie aan God
355 U die mij geschapen hebt
356 Heer, ik wil U prijzen
357 Lof zij de Heer, die ons doet triomferen
358 Uw tederheid genas
359 De hemel juicht
360 Dit is heil'ge grond
361 Als David dans ik uit alle macht
362 Baruch Ha Ba B'Shem Adonai
363 Kom laat ons buigen voor de Heer
364 Prijs onze Heer
365 'k Aanbid U, Heer, almachtig God
366 Kroon Hem met gouden kroon
367 Als God zijn stem doet horen in Israël
368 Hoor, o Israël
369 Door uw genade, Vader
370 Een vaste burcht is onze God
371 Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie
372 U verzadigt mij met uw liefde, Heer
373 Voor de allerhoogste Heer
374 Met hemelse wapens
375 De Heer regeert
376 Maak ons een leger, o Heer
377 Wat de toekomst brengen moge
378 Ik wil jou van harte dienen
379 Heerlijk is uw naam
380 Koning van Sjaloom
381 De zaligheid is van God
382 O Heer, de nacht komt over ons
383 Geest van hierboven, leer ons geloven
384 De dag, door uwe gunst ontvangen
385 Mijn vrede laat Ik u
386 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
387 Groot en machtig is Hij
388 De woestijn zal bloeien als een roos
389 Create in me a clean heart
390 Ik belijd: ons land heeft gezondigd
391 Welkom, Heil'ge Geest van God
392 Mijn Jezus, ik hou van U
393 Lam van God, Heilige
394 Genade en vrede zij u van de Vader
395 Zing met luid gejubel
396 Het Feest / Hoor de bazuin, de hemel zingt!
397 Jezus woont in mijn hart
398 Leid mij naar uw heiligdom
399 Vader God, ik vraag me af
400 Liefde was het

401-500

Nr. Beginregel
401 Koning Jezus, wij verhogen U
402 Vader, Zoon en Geest
403 Kom en help ons oogsten
404 Wij gaan op weg
405 Er is maar één God
406 In uw naam komen wij
407 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
408 Israël, verheug u in uw maker
409 Heel mijn hart jubelt voor de Heer
410 O, maak de Heer nu groot met mij
411 Geprezen zij de Here
412 Komt tot Mij
413 Hoe kom ik van zonde vrij?/Leid mij naar het kruis van Jezus
414 U zond uw Zoon, onschuldig, rein
415 Toon je dank aan de Heer
416 Jezus is Koning over de aarde
417 Heer, U draagt de hoogste kroon
418 Als ik opzie naar uw heiligheid
419 U bent God en wij prijzen U
420 Geen andere naam
421 Ja, ik wil U volgen
422 U wil ik kennen
423 Ik zing en juich voor mijn verlosser
424 Ik wil zingen voor de Koning
425 Er is geen grens
426 Ja, ik geloof in Jezus
427 Dwars door het vuur/ Maak mij rein voor U
428 Genade, zo oneindig groot
429 God wijst mij een weg
430 Heer, ik prijs uw grote naam
431 Laat een loflied op je lippen zijn
432 Kom en prijs
433 Groter is Hij die in mij is
434 Tot zijn eer en heerlijkheid
435 Heer, uw koninkrijk breekt baan
436 Onze Vader (Marcel Zimmer)
437 Verhoog de Here God
438 Ik buig neer
439 Machtig is de naam van de Heer
440 Machtig zijn al uw daden, Heer
441 De kracht van Jezus
442 Prijst Hem, prijst Hem
443 Voor eeuwig dankbaar/U wachtte niet op mij, want ik dwaalde af
444 Heel mijn ziel roept naar U
445 Bron van levend water
446 Daar is kracht/Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
447 Ik ben vrijgekocht
448 Hij, die de Zoon bevrijdt
449 'k Ben zo blij
450 Laat uw kracht zien/Jezus regeert op zijn eeuwige troon
451 Ik hef mijn ogen
452 Kom, o Heil'ge Geest van God
453 Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
454 Eeuwige God/Zegen, aanbidding
455 Wij gaan door over grenzen
456 Niet de macht van wapenen
457 Kom prijs de Heer
458 De Heer is hier in glorie en luister
459 Daar bij de rivier/Levend water, verfrissend, vrij;
460 Wat mij dierbaar was
461 Juich voor de Heer/Mijn Jezus, mijn redder
462 Aan uw voeten Heer
463 Vader, daal nu met uw Geest neer
464 Wees stil voor het aangezicht van God
465 Ik prijs U Heer, God van 't heelal
466 Wandel in het licht
467 Zend uw vuur/Wij zijn zout en wij zijn licht
468 Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
469 Halleluja, Jezus Christus leeft!
470 Omdat U zoveel van mij hield/Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
471 Heer, raak mijn hart aan
472 Geloof, hoop en liefde/Blaas met de adem van uw Geest op ons
473 Dansend over de gouden straten/Zing een heerlijk lied van vreugde
474 Niemand is als U
475 Majesteit, Koning in eeuwigheid
476 O, wat een machtige God
477 Jezus, wij vieren dat U overwon
478 Speel nu luid op de trompet
479 Wij zijn meer dan overwinnaars
480 U stierf voor mij, mijn Jezus
481 Ik aanbid U
482 De Heer onze God: Hij is Koning
483 O zie, de Heer zit op zijn troon
484 Ik wil altijd zijn waar U bent
485 Wij doorbreken elke muur/Er is een plaats waar de Heer ons zegent
486 Ga dan in zijn naam/Wij zijn Gods kind'ren
487 O Heer, giet een stroom
488 Heer, ik kom tot U, neem mijn hart
489 U bent Vader van de schepping/Wij willen U ontmoeten
490 Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
491 Kom, wees blij in de Heer
492 Groot is de luister van Jezus/Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
493 Jezus, wat een heerlijke naam
494 Uw liefde heb ik lief/Soms als ik uw liefde voel
495 Hemelse Vader, door uw genade
496 Kadosh / Heilig
497 Ik wil leven door uw Geest
498 Alleen door U/Er is een stad met gouden straten
499 Hij komt in majesteit/Zie het Lam van God: Hij nadert
500 Heer, ik prijs uw naam

501-600

Nr. Beginregel
501 Laat uw vrede heersen/Vader, mijn God, ik aanbid U
502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
503 Overvloedig geef Ik u / Vrede zij u(overvloedig)
504 Roep het luid/Hoor, een roep klinkt wereldwijd
505 Toon uw heerlijkheid/Vader van de schepping
506 Zing het lied van het Lam/Ik zing van het Lam
507 't Is goed om U te ontmoeten
508 God is zo groot
509 Zo lief had God de Vader ons
510 Dit is mijn verlangen/ Ik geef U mijn hart
511 Heer van genade/Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid
512 Wij verhogen U
513 Halleluja, halleluja, halleluja/ De almachtige God
514 I went to the enemy’s camp
515 Can you believe
516 Look what the Lord has done
517 Gezegend zijn zij
518 Heer, U bent altijd bij mij/Heer, U doorgrondt en kent mij
519 Ik vertrouw op U
520 Wees mijn verlangen
521 Ik ren naar U toe/U zorgt voor heel de schepping
522 Er komt een tijd van grote opwekking/Vader, stort uw Geest uit
523 De sterre gaat stralen/Laat ieder het horen
524 Het licht verschijnt/Als 's morgens de zon opgaat
525 Jubel het uit
526 Goed nieuws, goed nieuws
527 Licht in de nacht
528 Hoor, de engelen zingen de eer
529 Komt, laten wij aanbidden
530 Bewijs nu eer aan Jezus’ naam
531 Immanuël, o Immanuël
532 Wees gerust
533 Eén klein kind
534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
535 In het stro van een geleende kribbe
536 Kind van het licht (Zuiderveld)/Hoe lang heeft de mensheid gebeden
537 Ere zij God, ere zij God
538 De Koning komt, dit is het uur
539 Kom, nu is de tijd: aanbid Hem
540 Kom, laten wij aanbidden/Hij mat de wateren met zijn hand
541 Alles is mogelijk/Almachtig God die mij bevrijdt
542 God van trouw
543 U bent de Heer die ik dien/U maakte mij tot een ander mens
544 Meer dan ooit/Meer dan rijkdom, meer dan macht
545 Op dat moment/Jezus, Heer, wanneer ik aan uw offer denk
546 Nabij Gods hoog verheven troon
547 Vrolijk lied/Ik kan wel blijven zingen
548 Hart van aanbidding/ De muziek vervaagt
549 Ik kniel neer en belijd
550 Liefdevol trekt U mij dicht aan uw hart
551 Ik zie uit naar de dag
552 Herstel ons land/Als mijn volk zich vernedert voor Mij
553 Hoor ons loflied/Laat het feest zijn in de huizen
554 Mijn verlosser leeft/Ik weet: Hij heeft mij gered
555 Ik geloof in het bloed van Jezus
556 Prijst God die ons het leven geeft
557 Laat uw glorie zien
558 Voor uw grote naam /Wij zijn als adem, U was er altijd
559 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
560 Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien
561 Nederig van hart/Hier aan uw voeten, Heer
562 Voor altijd mijn vriend/U noemde mijn bij mijn naam
563 I have a light
564 Ik loop de wedloop die voor mij ligt
565 Geest van God, blaas op mij
566 Machtig Heer/Ik verlang naar uw aanwezigheid
567 Jezus, Jezus, Heiland, Redder
568 Vier nu feest, geef Hem eer
569 Regeer in mij/Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer
570 Dit is de tijd van Elia
571 Dit is de dag die de Heer ons geeft (Fitts)
572 Als wij samenkomen
573 U bent welkom/We zijn hier bij elkaar
574 Groot is Hij
575 Jezus alleen, ik bouw op Hem
576 Immanuël/Als wij samen U aanbidden
577 Jezus, allerhoogste naam
578 U redde mij en riep mijn naam
579 Dank U, dank U voor uw kostbare bloed
580 Ik ben zo dankbaar/Jezus, Hij kwam om ons leven te geven
581 Til mij op/Ik wil heel dicht bij U zijn
582 Jezus, alles geef ik U
583 Machtige Heer en God
584 Heilig is de Heer onze God/ Zo machtig, zo waardig
585 Er is een dag
586 Hij is Heer/Heel de schepping geeft U eer
587 U geeft een nieuw lied/Ik was verloren, maar U redde mij
588 Er is geen vriend zo trouw als Jezus
589 Ik wil juichen voor U, mijn Heer
590 O mijn ziel, sta op en prijs je maker
591 Ik zie de Heer
592 God van licht, schijn in mij
593 Lam van God, o, heilig Lam van God
594 Uw naam is heilig/U bent 'Ik ben' op de troon
595 Licht van de wereld
596 Doordrenk mij, Heer/Uw liefde, stralend als de zon
597 Uw liefde is zo prachtig
598 Uw sterke hand/Machtige Heer, grote Verlosser
599 Kom tot de Vader/Nog voordat je bestond
600 Open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping

601-700

Nr. Beginregel
601 Deel door ons uw liefde uit
602 Vrede van God
603 Vier nu feest, want God is goed/Ruil nu je rouwkleed in
604 Kom en laat ons prijzen
605 Geef ons een lofgewaad, Heer
606 Veilig, veilig, veilig rustend in uw armen, Heer
607 Machtige Redder/Elke dag wil ik zingen van uw liefde
608 Waai met uw Geest, Heer
609 U bent heilig
610 Als gebed de hemel raakt/Wij staan voor uw troon
611 Niet door kracht
612 En ik kom tot U/In uw aanwezigheid
613 Geliefde, Gezegende
614 Uw genade is mij genoeg/Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
615 Waardig is het Lam/Dank U voor het kruis Heer
616 Houd me dicht bij U
617 Hij kent mijn naam/Een machtig Maker
618 Jezus, hoop van de volken
619 Sta op en prijs Hem!//Kom nu hemel, wees blij
620 Voor eeuwig/Prijs God de Heer die ons leven is
621 U bent mijn anker
622 Groot is de Heer God Almachtig
623 Laat het huis gevuld zijn
624 Wees genadig (Merkel)//De woorden die U sprak, Heer
625 Wat een liefde/Bij U ben ik thuis
626 Prachtige God/Eindeloos, zo eindeloos
627 Jezus, licht in de duisternis
628 Een hoop die zeker is
629 Als er vergeving is/Hoe kan ik verder leven
630 Vader, U bent goed/Op elk moment van mijn leven
631 U zei: 'Vraag en je zult ontvangen'
632 Wij zijn het leger van God
633 Agnus Dei (Halleluja)/Halleluja, halleluja, want de Heer God Almachtig regeert
634 U bent heilig en rechtvaardig
635 Wij zijn bij elkaar om U te eren
636 Alleen een God als U//Eer en glorie van de mens
637 Erken nu de Heer
638 Prijs Adonai/Wie is als Hij
639 Ik heb U lief
640 Mijn hulp is van U, Heer/Ik hef mijn ogen op naar de bergen
641 U heeft mij voor Uzelf gemaakt
642 De Rivier/Al mijn zonden, al mijn zorgen
643 Al voor mijn leven is ontstaan
644 Ik schaam mij niet
645 Ik kies vandaag: ik leef voor U
646 Heer, zie uw huis (Psalm 74)
647 Toen U bad werd brood vermeerderd /Liefde, tastbaar
648 Levende offers/U roept ons, Vader
649 Bouw uw Kerk/Jezus, onze Schepper God
650 Daarom komt er nooit een eind/Voor uw schoonheid, ons getoond
651 Er is een rots/U bent het licht in deze tijd
652 Zing voor de Koning
653 Kom, o bron van zegeningen
654 De vreugde van U is mijn kracht/Dank U voor deze nieuwe dag
655 Ik prijs U met mijn dans/Ik wil zingen voor de Heer
656 Ontwaak, verhef je stem
657 Zie het kruis/Zie, de dag breekt aan
658 Jezus, uw naam
659 Jezus, stralend licht
660 U bent welkom in dit huis/Bron van leven, stroom van zegen
661 De Koning in zijn pracht/Maak groot onze God
662 God regeert/U bent heilig, heilig Heer
663 Het gaat steeds om U/Jezus, redder van mijn ziel
664 Wij buigen neer/Rijken en armen
665 Tot aan die dag/Ooit komt er een dag
667 Spreek tot de volken/Hoor het geluid
668 Heer, U bent goed
669 Adonai/Heer van de eeuwigheid
670 Op Hem rust mijn geloof
671 Lof, aanbidding/U schiep zon en maan en sterrenpracht
672 Heerser over alle dingen
673 Heer van de hemelse machten
674 Zie de stroom van Jezus' liefde
675 Al wat leeft/Vader, ik kom in uw heiligdom binnen
676 Welkom in ons midden, Jezus
677 In het diepst van de nacht
678 God van het licht
679 Hij is hier, Hij is bij ons
680 Mijn Redder/Iedereen zoekt naar liefde
681 Hosanna, Hosanna/Ik zie de grote Koning
682 U, de Leeuw van Juda
683 Stap voor stap / Voor eeuwig zingen wij/Heer, U bent mijn God
684 Adembenemend/Uw majesteit is onaantastbaar
685 Hosanna/Met ons lied, Heer
686 God is hier/Uw nabijheid vernieuwt en geneest
687 Heer, wijs mij uw weg
688 Genade zo groot
689 Spreek, o Heer
690 Hij leeft voor eeuwig, amen/Zing het overal
691 Heb de Heer, je God, lief
692 U bent mijn schild//Mijn Heer zal ik altijd prijzen
693 Vaste grond/God, voor U is niets onmogelijk
694 Ik bouw op Jezus, anders niet
695 Stil/Verberg mij nu
696 Onvoorstelbaar, ontzagwekkend
697 Al wat ik ben / Jezus, ik geloof in U
698 Nooit meer alleen/Ook al gaat mijn weg
699 Ik weet: Hij leeft/Wij hebben hoop die zeker is
700 Een nieuwe dag/Kom zing een nieuw lied

701-800

Nr. Beginregel
701 Hoor de roep van de Koning
702 De God die eeuwig leeft/Er is kracht voor wie hopen op de Heer
703 Zoals een hinde smacht
704 O kerk, sta op
705 Toon mijn liefde/Aan de maaltijd wordt het stil
706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
707 Met diep ontzag/U bent mooier dan ik kan omschrijven
708 Hoe groot is uw trouw, o Heer/Kom, zing voor de Heer
709 De hemel vertelt van Gods heerlijkheid
710 Gebed om zegen/Zegen mij op de weg die ik moet gaan
711 Zijn trouw kleurt de morgen/Zijn trouw houdt mensen op de been
712 Zing voor de Heer
713 Als U het huis niet bouwt/Alles wat ik ben behoort U toe
714 Uw liefde laat nooit los/Al laat de zon zich niet meer zien
715 Wat hou ik van uw huis
716 Wanneer?/Heer, wij kwamen voor U juichen
717 Stil, mijn ziel, wees stil
718 Heilig, heilig, heilig bent U, Heer
719 Onbeschrijfelijk/Van de machtigste berg tot het diepst van de zee
720 God maakt vrij/In de naam van de Vader
721 Heerser over al wat leeft
722 Dat is genade!/Heer, ik dank U voor wat U heeft gedaan
723 Kom, volk van de verrezen Heer
724 Vandaag is de dag/Wat door mijn gedachten gaat
725 Geweldige God/Staar ik in de nacht
726 Anker in de tijd/Er is een onbegrensde liefde
727 Ik val niet uit zijn hand/Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig
728 Herstel, o Heer
729 Hij is erbij/Soms brengt God de storm tot stilte
730 Ik herleef/Deze vrede leeft in mij
731 Halleluja Adonai/Jezus, ik hou van U
732 Wat een wonder dat ik meewerken mag
733 Tienduizend redenen/De zon komt op, maakt de morgen wakker
734 God, ik adem om van U te zingen
735 Wie vertrouwen op de Heer
736 In deze gemeente, Gods huisgezin
737 U nodigt mij aan tafel
738 Als ik huil/ Ik kom bij U
739 Sta op -een gebed om ontferming/ U Heer, U hoort
740 Ik bid dat God jou zegent
741 Als een vuur van binnen
742 Dit is het Lam, dat onze zonden draagt
743 Jezus, ik kom naar U
744 Vrede voor Jeruzalem /Jeruzalem, de stad van trouw
745 Hoe lang/ Hoort U boven onze stemmen uit
746 De God van de vrede
747 Wij geloven in een keerpunt in de tijd
748 God zegent ons/Heer, zegen ons met onverdiende liefde
749 Hoe kan ik anders/Hoor, hoe een eeuwig lied
750 Eer en glorie/Elohim, de Schepper God
751 Ik zie het kruis
752 Geef God alle eer
753 Symfonie/Nu ik bij U kom in uw heiligdom
754 Kom o Heilige Geest/Heilige Geest van God, adem in ons midden
755 Laat ons Christus zien/Bewerk ons hart, o God
756 Schuilplaats/Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste
757 Zo goed/Uw liefde is geweldig!
758 Met heel mijn ziel
759 Uw genade is genoeg/Mijn God, wat is uw trouw toch groot
760 Wie vrees ik nog?/U hoort mij als ik bid
761 De Heer is ons huis/Zijn grootheid torent uit
762 Heilig bent U, God/Zing voor zijn naam
763 Ik heb U nodig/Heer, ik kom en beken
764 Zegekroon/U zult altijd voor ons strijden
765 Uw vrede vult dit huis
766 De wind steekt op/Als de hemel openbreekt
767 Familie/Hoe mooi en hoe heerlijk
768 Zing een nieuw lied(PvN)/Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer
769 Bouw uw koninkrijk/Kom, vestig uw gezag
770 Ik zal er zijn/Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
771 Eén doel/Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
772 Overwinnaar/Ik wil zingen voor de Here
773 De enige die redt/Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon
774 Ik verlang naar Jezus
775 Bij het kruis/Er is een plek waar liefde heerst
776 Wij, de verlosten van de Heer
777 Ik geef U alle eer/U bent de Koning op de troon
778 Hoe lang, o Heer?
779 Zoals je bent/Kom hier met je tranen
780 Verwachten/Ik zie uit naar de Heer
781 Jezus redt/Hoor de hartslag van de hemel
782 Geloofd zij de Heer/Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte
783 Wij houden ons niet langer stil/Jezus, U bent hier bij ons
784 Laat alles in dit huis/Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus
785 Fundament/Ik bouw op Jezus, anders niet (Myrin)
786 Met hart en handen/Schepper God, U die alles adem geeft
787 Man van smarten, Lam van God
788 Wees welkom, Geest van God
789 Lopen op het water/U leert me lopen op het water
790 God is mijn Herder, die mij weidt
791 Almachtige/U bent de koning, U draagt de kroon
792 Eeuwig Halleluja/Als ik voor uw troon verschijn
793 Een fonkelnieuw begin/Er breekt een lang beloofde toekomst aan
794 No longer slaves/You unravel me with a melody
795 Amen(Opw.)/Ik geloof in de Zoon
796 De Leeuw en het Lam/De wereld zal het zien
797 Breng ons samen/U roept ons samen als kerk van de Heer
798 Houd vol/Wij zijn het volk van God
799 In eeuwigheid/De middag kleurde zwart
800 Koning met eer gekroond/Glorie aan de hoogste Heer

801-895

Nr. Beginregel
801 Het leven in mij/Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt
802 Hier is mijn hart, Heer
803 Vol ontzag/Ontzagwekkend is uw heiligheid
804 Good good father/I've heard a thousand stories
805 Maak ons hart onrustig, God
806 Soeverein/Er ligt hoop in onze tranen
807 God van licht/In mijn twijfels, mijn verdriet
808 Ik leef in U/In de holte van uw hand
809 Dit is Jezus/Vanaf het begin was het Woord bij God
810 Smaak van redding/Onze God roept ons aan tafel
811 Witter dan sneeuw (Psalm 51)/Was mij witter dan sneeuw
812 What a beautiful name/You were the Word at the beginning
813 Uw liefde wint elke strijd/Heer, U leidt mij door uw hand
814 Glorieus/De hemel verhaalt van zijn majesteit
815 Vul dit huis met Uw glorie
816 Hoogste God/Kom kijken wat de Heer gaat doen
817 Wij hebben U lief/Heer Jezus, hier zijn wij
818 Op die dag/Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
819 Niemand anders/Wie deed de eerste zon opgaan
820 Feest van genade/Alzo lief had God de wereld (Opw)
821 U verdient de eer/Kom en zing een vreugdelied
822 Mijn anker/Hoe diep de zee ook is
823 Hij laat ons niet vallen/Op God is onze hoop
824 Morgen dans je weer/Prijs Hem, in je dag vol zorgen
825 Reckless Love/Before I spoke a word
826 De Heer is mijn Bevrijder/God keek genadig naar mij om
827 Zie onze God/Wie omvat de zeeën met zijn hand
828 Waardig is uw naam/Lam van God, U die alle zonden
829 Wij zoeken U/O Heer, verlos ons van het kwaad
830 Vragen/Hoe we ook zwerven, zoekend en vragend
831 Hemelhoog/U gaat uw eigen wegen
832 Jezus Overwinnaar/Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
833 Kom, verras ons/U ontmoet ons, soms zo onverwachts
834 Door Gebed/Door gebed wordt duisternis verlicht
835 Blijf voor Hem zingen/Zing voor Hem, hemellichten
836 Door en door goed/Geen pen kan ooit beschrijven
837 Toon ons uw glorie/U roept ons, wij komen
838 Proef en zie/Ik zoek de Heer
839 Aanbid Hem/Hij die was voor licht werd verspreid
840 Heer, ik wacht op U/Vanuit de diepte roep ik U
841 U mijn Heer/In U is alles vervuld
842 Moedig kom ik voor uw troon/Waar engelen vol eerbied staan
843 Vaste hoop/Diep was de kloof die mij van U scheidde
844 Zegen/De God van Abraham, Isaak en Jakob
845 De zegen/De Heer zegent en beschermt jou
846 Abba/U bent een Vader die zingt en juicht over ons
847 Onze schuilplaats is God/Er is hoop die groter dan de dood is
848 Alzo lief/Kom als je moe bent
849 Goedheid van God/Ik hou van U. Uw genade blijft me dragen
850 Het komt door ZIJN naam/Ons getuigenis is rijk
851 Prijs de Koning/Heer, wij dwaalden in het donker
852 Zie het Lam van God
853 Zing zijn lied opnieuw/Zijn genade een wonder, zijn glorie zo groot
854 In de stilte/Hier in de stilte zoek ik U
855 U geeft rust/De aarde kent uw grote kracht
856 Het bloed van Jezus spreekt voor mij
857 Hoop in leven en in dood/Wie troost in leven en in dood
858 De strijd behoort U toe / Als ik alleen maar strijd zie
859 Een nieuwe naam / Verloren en beschaamd
860 Toon mij uw glorie / Hier ben ik, hier bij U
861 Uw grote trouw / U bent waar wij zijn
862 Vrijheid / Stap uit de schaduw
863 Verhoog zijn naam / Alles wat leeft, bestaat door Hem
864 Alle glorie / Er is maar een god die zijn troon verliet
865 Hier zijn / Alles kan wachten, Heer
866 Egypte / Dit blijft ons bij
867 De naam van Jezus / In geloof spreek ik de naam van Jezus
868 Hoop en redding / Hoor ons bidden, hoogste Koning
869 Huis van gebed / Maak dit huis tot een huis van gebed
870 Diep geraakt / Wij zien grote daden van Jezus
871 Heer, U riep ons uit de duisternis / Laat de volken zingen
872 Liefde daalde neer / Wonderlijke kracht
873 Wie anders laat zelfs stenen zingen / Duizend halleluja's
874 God van Abraham /Uw trouw
875 Heer, ik liep vast / Dank U Jezus voor uw kostbaar bloed
876 Duizend generaties knielen in aanbidding / Voor altijd heilig
877 Ik roep tot U, de God van Jakob /U bent dezelfde
878 Adonai, Elohim, de Ik Ben, U bent hier/ Voor eeuwig Jahweh
879 U verwelkomt ons / Hart vol lof
880 Heer, ik roep vanuit het dal
881 Kom en aanbid onze Heer / Machtige daden
882 Ik wil U kennen, persoonlijk kennen / Kennen
883 Het leven kan soms kwetsbaar en onzeker zijn / Wij zien Jezus
884 Oneindige goedheid, trouw zonder grenzen / Allesomvattend
885 Let everything that has breath / Praise
886 Muren van zonde en schuld hielden ons vast / Dit is onze God
887 Eén naam verdient onze aanbidding / Kijk naar het Lam
888 Zie het Lam, zie de wonden in zijn hand / Hij leeft(, Hij leeft)
889 Het licht breekt door, de dag ontwaakt / Dagelijks gebed
890 Hier zijn wij, hier bent U / Wij aanbidden U, Jezus
891 Of ik wonden moet verzorgen / Zend mij
892 Here is where I lay it down / Make room
893 Wat ik zo nodig heb / Huis van vrede
894 Gezegend is wie bij Hem schuilt / Prijs God
895 Wij zullen niet bang zijn / God is voor ons ~