Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Lieteboek 2013/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Lieteboek
Sjonge en bidde thús en yn tsjerke
Lieteboek.jpg

Inhoudsopgave van Lieteboek (2013).

De links verwijzen naar de artikelen per lied in het Nederlandstalige Liedboek (2013). Als er speciale toelichting vereist is bij de vertaling of de Friese versie van het lied is die te vinden onder de het kopje Hymnologische informatie.

Psalmen

Cantica

Bibelske fertellieten

Tiden fan 'e dei

Moarn

Itenstiid

Jûn

De earste dei

Begjin

Drompelgebed

Kyrie en gloria

De Tsien Wurden

Om de Skriften hinne

Halleluja

Skriftakklamaasje

Credo

Belidenis en Doop

Befêstiging fan amtsdragers

Ynsammeljen jeften

Gebedsakklamaasje

Us Heit

Miel fan de Hear

Te Deum

Ofsluting

Utstjoering en Seine

Tiden fan it jier

Advintstiid

Krysttiid

Epifanytiid

Fjirtichdagetiid

Trije dagen fan Peaske

Peasketiid

Himelfeart

Pinkster

Trinitatis

Befrijingsdei

Simmertiid

Hjersttiid

Risping

Herfoarmingsdei

Alderheljen

Tsjûgen fan it leauwe

Foleining

Libben

Libbenstiid

Trou

Libbensreis

Bidde

Leauwe

Libbensgrins

Mei-inoar libje

Tsjerke

Skepping

Gerjochtichheid

Frede